Όσοι επιτυχόντες ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  «Θεραπευτική Άσκηση» πληρούν τα κριτήρια για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης με βάση τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν.4957/2022 και την υπ. αριθμ. 108990/Ζ1/8-9-2022 (ΦΕΚ 4899/τ.Β΄/16-9-2022) απόφαση του υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
εφόσον το επιθυμούν, καλούνται να καταθέσουν την επισυναπτόμενη αίτηση απαλλαγής με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη διεύθυνση physiosecr@upatras.gr με κοινοποίηση στο msctherex@upatras.gr, αναγράφοντας ως θέμα στο email «(το όνομά σας) _Αίτηση απαλλαγής διδάκτρων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024_ΠΜΣ Θεραπευτική Άσκηση» έως τις 10 Ιουλίου 2023.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 17 Ιουλίου 2023.

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να εμπεριέχονται σε ένα συμπιεσμένο αρχείο zip.

Θα λάβετε απαντητικό μήνυμα ότι ελήφθησαν.

——-

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΦΕΚ-4659-2022-ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ-ΕΙΣΟΔΗΜΑ-1

FEK-2022-Tefxos-B-04899-downloaded-21_09_2022

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ