Αντικείμενο Εργαστηρίου

Το αντικείμενο του ΕΘΕΑΑΠ αφορά την εκπαίδευση και την βασική και εφαρμοσμένη έρευνα για την ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών, τεχνικών και κλινικών εφαρμογών στον επιστημονικό πεδίο της θεραπευτικής άσκησης και Αθλητικής Αποκατάστασης Ασθενών και Αθλητών. Ειδικότερα το ΕΘΕΑΑΠ περιλαμβάνει ως βασικά αντικείμενα έρευνας και εκπαίδευσης α) την αξιολόγηση και τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας των κλινικών εφαρμογών της θεραπευτικής Άσκησης ως βασική θεραπευτική προσέγγιση για την αποκατάσταση όλου του φάσματος των παθολογικών καταστάσεων και ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, β) την αξιολόγηση της εφαρμογής καινοτόμων θεραπευτικών τεχνικών και μέσων για την αποκατάσταση των κακώσεων και παθήσεων σε αθλητές και γ) την έρευνα και εμβιομηχανική αξιολόγηση της απόδοσης αθλητών με στόχο την πρόληψη των τραυματισμών και τη μεγιστοποίηση της ανθρώπινης απόδοσης.

Στα αντικείμενα έρευνας και εκπαίδευσης του ΕΘΕΑΠ επιπλέον ανήκουν α) η ερευνητική διερεύνηση των μυοπεριτονιακής λειτουργίας και ειδικότερα των παθολογικών προσαρμογών της περιτονίας, β) η εμβιομηχανική αξιολόγηση της ανθρώπινης απόδοσης υγιών και ασθενών ασθενών-αθλητών με στόχο την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών και συγκεκριμένων πρωτοκόλλων πρόληψης και αποκατάστασης παθολογικών προσαρμογών και γ) η αξιολόγηση μεταβλητών λειτουργικότητας ασθενών με καρδιοναναπνευστικές, νευρομυοσκελετικές, αυτοάνοσες και χρόνιες μυοσκελετικές παθήσεις με στόχο την αποκατάσταση και βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Το ΕΘΕΑΑΠ:

  1. Καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες των Προγραμμάτων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.
  2. Αναπτύσσει προγράμματα διδασκαλίας και διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.
  3. Αναπτύσσει συνεργασίες, κάθε μορφής, με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι  συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
  4. Διοργανώνει επιστημονικές εκδηλώσεις (διαλέξεις, ημερίδες, σεμινάρια, συμπόσια, συνέδρια κ.α.), πραγματοποιεί δημοσιεύσεις και εκδόσεις και προσκαλεί Έλληνες και ξένους αναγνωρισμένους  επιστήμονες.

Επιπλέον υπηρεσίες που προσφέρει το Εργαστήριο περιλαμβάνουν:

  1. Την ανάπτυξη θεραπευτικών προγραμμάτων άσκησης σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες ασθενών (π.χ. ασθενείς με καρδιοαναπνευστικές, μεταβολικές και νευρομυοσκελετικές παθήσεις κ.α.)
  2. Την παροχή υπηρεσιών Κλινικής Αποκατάστασης Αθλητικών Κακώσεων προσφέροντας φυσικοθεραπευτικές υπηρεσίες σε αθλητές όλων των επιπέδων και αθλημάτων (της τοπικής κοινωνίας και του Πανεπιστημίου)
  3. Την εμβιομηχανική αξιολόγηση των φυσικών ιδιοτήτων αθλητών ατομικών και ομαδικών αθλημάτων
  4. Τη ανάπτυξη τηλε-φυσικοθεραπευτικών μεθόδων αποκατάστασης με βάση την θεραπευτική άσκηση για ασθενείς σε απομακρυσμένες περιοχές
  5. Την ανάπτυξη του εξειδικευμένου αντικειμένου της μυοπεριτονιακής έρευνας και των προσαρμογών που προκύπτουν από παθολογικές προσαρμογές της περιτονίας

 

Ίδρυση Εργαστηρίου (ΦΕΚ)

ΦΕΚ
ΦΕΚ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Υπεύθυνη Εργαστηρίου: κ. Φουσέκης Κωνσταντίνος
Τηλ: 2610 962411
E-mail: kfousekis@upatras.gr