Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Φουσέκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναπληρωτής Πρόεδρος
Χαράλαμπος Ματζάρογλου, Αναπληρωτής Καθηγητής

Γραμματέας
Θωμαΐς Πετρή, Γραμματέας Τμήματος – Προϊσταμένη Γραμματείας