Αντικείμενο του Εργαστηρίου Κλινικής Φυσικοθεραπείας και Έρευνας (Laboratory of Clinical Physiotherapy and Research ή CPR lab) αφορά την εκπαίδευση και την βασική και εφαρμοσμένη έρευνα α) σε όλους τους τομείς της φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης (μυοσκελετική, νευρολογική, καρδιοαναπνευστική), β) στην φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση υγιών και ασθενών ατόμων με στόχο την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών και συγκεκριμένων πρωτοκόλλων πρόληψης και αποκατάστασης, γ) στην ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων φυσικοθεραπευτικών μέσων αποκατάστασης, δ) στην φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση και αποκατάσταση χρόνιων πασχόντων ατόμων και ειδικών πληθυσμιακών ομάδων (π.χ. εγκυμονούσες, διαβητικούς, καρκινοπαθείς κ.α.) με στόχο την προαγωγή της υγείας και ποιότητας ζωής τους, ε) στην ανάπτυξη του αντικειμένου της μαιευτικής και γυναικολογικής φυσικοθεραπείας, και στ) στην ανάπτυξη μίας ‘Κλινικής Φυσικοθεραπείας’ προσφέροντας υπηρεσίες φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης σε πολίτες και ακαδημαϊκό προσωπικό του Παν/μίου.

Σκοπός του Εργαστηρίου CPR είναι :

  1. Να καλύψει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες των Προγραμμάτων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.
  2. Να αναπτύξει προγράμματα διδασκαλίας και διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.
  3. Να αναπτύξει συνεργασίες, κάθε μορφής, με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
  4. Να διοργανώσει επιστημονικές εκδηλώσεις (διαλέξεις, ημερίδες, σεμινάρια, συμπόσια, συνέδρια κ.α.), καθώς και να πραγματοποιεί δημοσιεύσεις και εκδόσεις και να προσκαλεί Έλληνες και ξένους αναγνωρισμένους επιστήμονες.

Επιπλέον υπηρεσίες που θα προσφέρει το Εργαστήριο CPR περιλαμβάνουν:

  1. Τη δημιουργία Κλινικής Φυσικοθεραπείας /Αποκατάστασης προσφέροντας φυσικοθεραπευτικές υπηρεσίες σε πολίτες και ακαδημαϊκό προσωπικό του Παν/μίου
  2. Την ανάπτυξη φυσικοθεραπευτικών προγραμμάτων άσκησης χρονίων πασχόντων ασθενών και ειδικών πληθυσμιακών ομάδων (π.χ. εγκυμονούσες, διαβητικούς, καρκινοπαθείς κ.α.)
  3. Tην ανάπτυξη τηλε-φυσικοθεραπευτικών μεθόδων αποκατάστασης για ασθενείς σε απομακρυσμένες περιοχές
  4. Την ανάπτυξη του αντικειμένου της μαιευτικής και γυναικολογικής φυσικοθεραπείας
  5. Τη δημιουργία βάσης δεδομένων Φυσιοθεραπευτικής αξιολόγησης και θεραπείας, με έμφαση στις ειδικές πληθυσμιακές ομάδες

Ίδρυση Εργαστηρίου CPR (ΦΕΚ)

ΦΕΚ
ΦΕΚ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Υπεύθυνη Εργαστηρίου: κα. Μπίλλη Ευδοκία
Τηλ: 2610 962406
E-mail: billis@upatras.gr