Τα ερευνητικά εργαστήρια του τμήματος βρίσκονται σε διαδικασία επανίδρυσης.