Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας Πανεπιστημίου Πατρών

Γραφείο: –, Κτίριο Β Πανεπιστημιούπολης, Ρίο
Τηλ: 2610 962408
E-mail: sxergia@upatras.gr

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=qPM_qnUAAAAJ&hl=en
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36451528800

Ώρες Επικοινωνίας Φοιτητών– Διαθεσιμότητα:
Πρόγραμμα χειμερινού-εαρινού εξαμήνου (pdf)