Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις, μια με πρακτική εφαρμογή και μια με σύντομη γραπτή εξέταση ως εξής:

Παρασκευή 10 Ιουνίου
Ομάδες πρακτικής εξέτασης:
Α) 11.00 – 12.00
Β) 13.00 – 14.00

Σύντομη γραπτή εξέταση πολλαπλής επιλογής
Α) Οι ομάδες πρακτικής εξέτασης (Α): 12.00-12.30
Β) Οι ομάδες πρακτικής εξέτασης (Β): 12.30-13.00

* Βρείτε αναλυτικά τις ομάδες στο e-class του μαθήματος