Αγαπητοί φοιτητές,

με απόφαση της σημερινής Συγκλήτου του παν/μίου μας, η έναρξη του εξαμήνου θα πάρει παράταση μίας εβδομάδας (έναρξη στις 11/10/2021).

Επομένως τα 1ο εισαγωγικά μαθήματα της Κλινικής Μυοσκελετικής Φυσικοθεραπείας Ι & της Χειροθεραπευτικής Φυσικοθεραπείας θα ξεκινήσουν δια ζώσης στο κτίριο του Τμήματος Φυσικοθεραπείας στο Αίγιο την Δευτέρα 11/10/2021, στις 09.00 & 11.00 αντίστοιχα. Για την προσέλευσή σας εντός του ΑΕΙ, βάσει της πρόσφατης υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 4406/24-9-2021/τ. Β’) πρέπει να πληρούνται υποχρεωτικά μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) να έχετε ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, ή
β) να έχετε ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους
από κορωνοϊό COVID-19, ή
γ) να έχετε νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180)
ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής σας ως θετικό κρούσμα κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή
δ) να έχετε διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή
ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).
Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης θα πρέπει να διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα. Η δαπάνη για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο (σπουδαστή/σπουδάστρια) που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Επίσης, παρακαλώ, όσοι φοιτητές θα παρακολουθήσετε και θα δηλώσετε τα προαναφερόμενα μαθήματα, παρακαλώ εγγραφείτε στο e-class των μαθημάτων, ώστε να έχετε και από εκεί την ενημέρωση και το υλικό που χρειάζεται.

Με εκτίμηση

Ευδοκία Μπίλλη
(Υπ. μαθημάτων)