Αγαπητοί φοιτητές, καλή αρχή στο νέο Ακαδημαϊκό Έτος,

Όπως θα έχετε δει από τις ανακοινώσεις του Τμήματος και του Πανεπιστημίου η εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων α΄, β΄ και γ΄ κύκλου σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών στο χειμερινό εξάμηνο 2021-2022 θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά δια ζώσης με βασικές προϋποθέσεις όπως αναγράφονται παρακάτω.

Σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται με φυσική παρουσία εντός των Α.Ε.Ι. συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που πληρούν υποχρεωτικά μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19, ή

β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από  κορωνοϊό COVID-19, ή

γ) έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή

δ) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).

 

Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα. Η δαπάνη για τη διενέργεια του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει σε εκπαιδευτική διαδικασία με φυσική παρουσία, υποχρεούται να φέρει σε έντυπη μορφή το απαιτούμενο ανά περίπτωση πιστοποιητικό ή βεβαίωση που αποδεικνύει την πλήρωση στο πρόσωπό του μιας εκ των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, καθώς και σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας (φοιτητική ταυτότητα ή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο). Ειδικώς, οι φοιτητές οφείλουν όπως τοποθετούν το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου πάνω στο έδρανό τους σε εμφανές σημείο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εντός των αμφιθεάτρων και αιθουσών, όπου πραγματοποιείται η εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Για την οργάνωση λοιπόν του μαθήματος θα πρέπει όσοι πρόκειται να δηλώσετε το μάθημα Αρχες Νευρολογικής ΦΘ, να μπείτε να εγγραφτείτε στο eclass του μαθήματος έως την Δευτέρα 4 Οκτωβρίου.

Επιπρόσθετα ενημερώνω ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνει μια πρώτη συνάντηση μόνο με τα άτομα που θα δηλώσουν το εργαστήριο του μαθήματος από το Πρόγραμμα πρώην ΤΕΙ (παλιοί κομμένοι στα εργαστήρια και κάποιοι του πρώην ΤΕΙ που ίσως δεν είχαν δηλώσει ποτέ το μάθημα). Παρακαλώ μόνο αυτούς τους φοιτητές λοιπόν που χρωστάνε το εργαστήριο του μαθήματος, να έρθουν τη Δευτέρα ώρα 1μμ στην αίθουσα 1 (1ος όροφος) των εγκαταστάσεων του Αιγίου.   

Η θεωρία του μαθήματος για όλα τα Προγράμματα (ΠΠ και πρώην ΤΕΙ) θα ξεκινήσει από Τρίτη 12 Οκτώβρη.

Περεταίρω ανακοινώσεις και υλικό του μαθήματος θα παίρνετε από το eclass. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να εγγραφτείτε άμεσα!!

Ευχαριστώ

 

Σοφία Λαμπροπούλου

Υπεύθυνη Μαθήματος