Ανακοίνωση για συνάντηση φοιτητών Κλινκή Κάρδιο-Έναρξη Κλινικών.pdf