Καλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα “ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΙΙ” καθώς και το εργαστήριο “ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΙΙ” να παραστούν στην πρώτη διαδικτυακή συνάντηση που θα γίνει την Πέμπτη 4 Μαρτίου στις 9:15 π.μ.  μέσω ΖΟΟΜ στον ακόλουθο σύνδεσμο.
https://upatras-gr.zoom.us/j/91893933635?pwd=TitndXFLVjJyc1l6NnFJNmZ5Uy9TUT09

Παράλληλα καλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν στο αντίστοιχο μάθημα του e-class μέσω του συνδέσμου:
https://eclass.upatras.gr/modules/course_info/index.php?course=OPTIKI152

Ο Διδάσκων

Δρ. Βλαχόπουλος Γιώργος