Πρόσκληση για ΔΔ (σε αρχείο PDF)

——

Πρόσκληση για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών προσκαλεί υποψήφιους για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία Τμήματος Φυσικοθεραπείας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής
Η αίτηση περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία :
α) προτεινόμενο τίτλο της διδακτορικής διατριβής,
β) σύντομο υπόμνημα με το αντικείμενο που θα πραγματεύεται η διδακτορική διατριβή,
γ) γλώσσα συγγραφής, η οποία δύναται να είναι διάφορη της ελληνικής,
δ) προτεινόμενο επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής, του οποίου το γνωστικό αντικείμενο ή το επιστημονικό έργο είναι συναφές με αυτό της προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η αίτηση συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, καθώς και τα έγγραφα/δικαιολογητικά που ορίζονται στον κανονισμό του προγράμματος σπουδών για την απόδειξη της πλήρωσης των λοιπών προϋποθέσεων που απαιτούνται ανά περίπτωση.

2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

3. Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής στην ελληνική (με περίληψη στην αγγλική γλώσσα), το οποίο θα συνταχθεί υποχρεωτικά σύμφωνα με την συνημμένη φόρμα υποβολής πρότασης κατόπιν συνεργασίας με τον προτεινόμενο επιβλέποντα «Διδακτορικές Σπουδές – Τμήμα Φυσικοθεραπείας Πανεπιστήμιο Πατρών (upatras.gr)»

4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.

5. Μεταπτυχιακή Διατριβή

6. Πιστοποιητικό-Βεβαίωση Αναλυτικής Βαθμολογίας Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών

7. Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (για υποψηφίους που δεν είναι απόφοιτοι αγγλόφωνων ιδρυμάτων)

8. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

9. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές Α΄ βαθμίδας, αναπληρωτών ή επίκουρων καθηγητών, λεκτόρων ΑΕΙ ή εργοδοτών σε φάκελο κλειστό από τον παρέχοντα τη συστατική (η κλειστή συστατική επιστολή θα πρέπει να κατατεθεί στην Γραμματεία). Το περιεχόμενο των επιστολών θεωρείται εμπιστευτικό.

10. Αποδεικτικό της, τουλάχιστον, μιας ξένης πλήρους δημοσίευσης σε έγκυρο ξενόγλωσσο περιοδικό αποδελτιωμένο σε διεθνείς βάσεις δεδομένων σε θέμα συναφές με το επιστημονικό πεδίο του διδακτορικού προγράμματος.

11. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο πιστεύει ο υποψήφιος ότι μπορεί να συνδράμει στην ουσιαστική αξιολόγηση της αίτησης του, όπως ενδεικτικά δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες που έχει εκπονήσει.

Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα των υποψηφίων φοιτητών/τριών του διδακτορικού προγράμματος είναι τα εξής:
α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) στις Επιστήμες Υγείας της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής
β) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής
γ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2)
δ) Τουλάχιστον μία (1) ξένη πλήρης δημοσίευση σε έγκυρο ξενόγλωσσο περιοδικό αποδελτιωμένο σε διεθνείς βάσεις δεδομένων σε θέμα συναφές με το επιστημονικό πεδίο του διδακτορικού προγράμματος. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την αξιολόγηση των αιτήσεων, τις προϋποθέσεις αποδοχής, τους όρους και υποχρεώσεις των υποψήφιων διδακτόρων, τις διαδικασίες επίβλεψης και εκπόνησης διδακτορικής διατριβής καθώς και τις πρόσθετες υποχρεώσεις αυτών (όπως παραδοτέα, χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διατριβών) κ.α., παρακαλώ συμβουλευτείτε το ΦΕΚ έγκρισης του κανονισμού ΔΔ του Τμήματος (ΦΕΚ 555/21-02-2020).
Σχετικά με την ταχυδρομική αποστολή φακέλων:
Δεκτοί γίνονται οι φάκελοι με την αίτηση και τα δικαιολογητικά οι οποίοι αποστέλλονται ταχυδρομικά και έχουν σφραγίδα αποστολής από το ταχυδρομείο έως και τις 31/08/2024 Σας παρακαλούμε πολύ, όπως φροντίσετε για την έγκαιρη αποστολή του ολοκληρωμένου φακέλου σας.

Διεύθυνση αποστολής:
Γραμματεία Τμήματος Φυσικοθεραπείας (για Συντονιστική Επιτροπή Διδακτορικού)
Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας
Πανεπιστήμιο Πατρών
Κτήριο Β, Πανεπιστημιούπολη
26504 Ρίο – ΠάτραΣχετικές πληροφορίες παρέχονται από την κα Θωμαϊς Πετρή, Αναπλ. Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος Φυσικοθεραπείας, τηλ: 2610 962400, e-mail: physiosecr@upatras.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://physio.upatras.gr/el/

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Δρ. Ηλίας Τσέπης
Καθηγητής