Αγαπητοί φοιτητές,

Με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων. Για το λόγο αυτό όταν αιτείστε βεβαίωση σπουδών -για την ταχύτερη εξυπηρέτηση σας- να επιλέγετε να σας αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να την έχετε διαθέσιμη για κάθε νόμιμη χρήση (και η οποία ισχύει για το Ακαδημαϊκό Εξάμηνο που αναφέρεται).

(*Δε χρειάζεται να έχετε τη βεβαίωση σπουδών πρωτότυπη ούτε επικυρωμένο αντίγραφο της παρά μόνο απλό φωτοαντίγραφο)

Εκ της Γραμματείας

Απόφαση