Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022 τ. Α’)

Ψ7ΥΤ469Β7Θ-3ΛΧ