Μάθημα:

ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΙ

Κωδικός:

ΦΣΤ1

Εξάμηνο διδασκαλίας:

ΣΤ

Κατηγορία μαθήματος:

Μάθημα Ειδικότητας (ΜΕ)

Τύπος μαθήματος:

Θεωρητικό & Εργαστηριακό

Ώρες διδασκαλίας:

9 (3 Θεωρία, 6 Εργαστήριο)

Πιστωτικές μονάδες (ECTS):

9

Προαπαιτούμενο μάθημα:

---------

Εξαρτώμενο μάθημα:

----------

 

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση και εκπαίδευση των σπουδαστών:

 • στην ολοκληρωμένη αξιολόγηση και φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση των μυοσκελετικών παθήσεων της σπονδυλικής στήλης, δίνοντας έμφαση στην κλινική αναγνώριση και εξειδικευμένη θεραπευτική προσέγγιση κάθε πάθησης, χρησιμοποιώντας σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις και αναπτύσσοντας την κλινική κριτική σκέψη.
 • στην μετεγχειρητική αποκατάσταση παθήσεων και κακώσεων του μυοσκελετικού συστήματος που αφορούν τη σπονδυλική στήλη, δίνοντας έμφαση στον σχεδιασμό ολοκληρωμένων (βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων) προγραμμάτων αποκατάστασης για κάθε περίπτωση.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος

Η διδακτέα ύλη του θεωρητικού μαθήματος εστιάζεται στην αξιολόγηση και θεραπευτική αποκατάσταση των εξής κλινικών θεματικών ενοτήτων για την σπουνδυλική στήλη: α) εκφυλιστικών παθήσεων (π.χ. σπονδυλοαρθροπάθειας, σπονδυλικής στένωσης κτλ.), β) ρευματολογικών παθήσεων και άλλων αυτοάνοσων και μεταβολικών νοσημάτων (π.χ. αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα κτλ.), γ) διαφόρων χρόνιων συνδρόμων και δυσλειτουργιών (π.χ. οσφυαλγία/ισχιαλγία μηχανικής αιτιολογίας, σπονδυλόλυση / σπονδυλολίσθηση, αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο κτλ.), δ) προεγχειρητικών και μετεγχειρητικών καταστάσεων (π.χ. αρθροσκοπήσεων, πεταλεκτομών, δισκεκτομών, σπονδυλοδέσεων κτλ.), καθώς και παραμορφώσεων (π.χ. σκολίωση). Έμφαση θα δοθεί επίσης στην αξιολόγηση της ανθρώπινης στάσης, στις ιδιαιτερότητες της φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης των προαναφερθέντων παθήσεων (είτε μετεγχειρητικά, είτε αν ακολουθηθεί συντηρητική αντιμετώπιση) καθώς και στην τεκμηριωμένη εφαρμογή των καταλληλότερων φυσικοθεραπευτικών μεθόδων και μέσων για την πρώιμη και μακροπρόθεσμη αποκατάσταση αυτών ανάλογα με το στάδιο επούλωσης, και με στόχο τον σχεδιασμό κατάλληλων προγραμμάτων αποκατάστασης κατά κλινική περίπτωση.

 

Εργαστηριακό Μέρος

Η διδακτέα ύλη του εργαστηριακού μαθήματος εστιάζεται στην διδασκαλία και πρακτική εφαρμογή κλινικής αξιολόγησης, θεραπευτικών μεθόδων και ασκήσεων αποκατάστασης των προαναφερθέντων μυοσκελετικών παθήσεων  της σπονδυλικής στήλης. Επιπλέον, θα δοθεί έμφαση στην κλινική εφαρμογή τεκμηριωμένων τεχνικών και μεθόδων μετεγχειρητικής φυσικοθεραπείας των προαναφερθέντων παθήσεων, για την ενδο-νοσοκομειακή, πρώιμη και μακροπρόθεσμη αποκατάσταση αυτών, και άλλων μυοσκελτικών κακώσεων της σπονδυλικής στήλης, καθώς και στην ολοκληρωμένη κλινική εκτίμηση και αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν την ανθρώπινη στάση. Σημαντικό μέρος του εργαστηριακού μαθήματος θα διεξάγεται σε νοσηλευτικό ίδρυμα έτσι ώστε, οι φοιτητές να έρχονται σε επαφή με ορθοπαιδικό ασθενή και να μπορούν να εφαρμόζουν στην πράξη αρχές και τρόπους θεραπευτικής παρέμβασης, που διδάσκονται στο εργαστήριο.

Οι περιοχές της σπονδυλικής στήλης που θα καλυφθούν στο μάθημα αυτό (θεωρητικό και εργαστηριακό) αφορούν την αυχενική μοίρα (άνω και κάτω), την θωρακική μοίρα, την οσφυϊκή μοίρα καθώς και την περιοχή της λεκάνης (ιερό οστό, ιερολαγώνιες αρθρώσεις) .  Επιπλέον, θα γίνει αναφορά στην κροταφογναθική περιοχή.

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Θεωρητικό Μέρος

Συμπεριλαμβάνονται πολλοί τρόποι διδασκαλίας, όπως: ι) εισηγήσεις και διαλέξεις του διδάσκοντα καθηγητή, ιι) συζητήσεις κλινικών περιστατικών μεταξύ ομάδων σπουδαστών και διδάσκοντα, ιιι) παρουσιάσεις και εργασίες σπουδαστών (μεμονωμένα ή σε μικρές ομάδες) χρησιμοποιώντας έγκυρες ερευνητικές πηγές (ανάθεση έργου υπό μορφή μικρών project), ιν) διαλέξεις από επισκέπτες καθηγητές καθώς και ν) συζητήσεις (interactivesessions) μέσω χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (π.χ. πολυμέσων, ηλεκτρονικές συζητήσεις μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης /ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.α.).

 

Εργαστηριακό Μέρος

Επίδειξη τεχνικών και μεθόδων αξιολόγησης και θεραπείας από τον διδάσκοντα καθηγητή και πρακτική άσκηση των φοιτητών σε μικρές ομάδες υπό την εποπτεία του διδάσκοντα. Κλινική άσκηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα υπό την εποπτεία του διδάσκοντα.

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Για το θεωρητικό μέρος του μαθήματος, η αξιολόγηση θα γίνεται στο τέλος κάθε εξαμήνου με την μορφή γραπτών εξετάσεων με θέματα ανάπτυξης που καλύπτουν το μεγαλύτερο δυνατό εύρος της εξεταστέας ύλης. Τμήμα της εξέτασης μπορεί να περιλαμβάνει και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών προκειμένου να καλυφθεί η διδακτές ύλη ευρύτερα. Δίδεται επίσης η δυνατότητα να ανατεθούν προαιρετικές εργασίες στην πορεία του εξαμήνου που θα ληφθούν υπόψη στην τελική βαθμολογία.

Για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, εξετάζεται η επάρκεια των φοιτητών σε κάθε εργαστηριακή άσκηση ξεχωριστά.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • να αξιολογούν τις μυοσκελετικές παθήσεις της σπονδυλικής στήλης, και χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεκμηριωμένες γνώσεις και αναπτύσσοντας την κριτική τους σκέψη να είναι σε θέση να επιλέγουν τα καταλληλότερα θεραπευτικά μέσα και προγράμματα αποκατάστασης.
 • να εφαρμόζουν ολοκληρωμένα θεραπευτικά μετεγχειρητικά προγράμματα για μυοσκελετικές παθήσεις και κακώσεις της σπονδυλικής στήλης, που να είναι ασφαλή και κατάλληλα για την κάθε κλινική περίπτωση.
 • να αξιολογούν την ανθρώπινη στάση και να μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επανεκπαίδευσή της.
 • να εφαρμόζουν ολοκληρωμένη και κατάλληλη αντιμετώπιση οποιουδήποτε ασθενή με ορθοπαιδικό πρόβλημα στην σπονδυλική στήλη.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική :

 1. Κοτζαηλίας Δ. (2008). Φυσικοθεραπεία σε κακώσεις του μυοσκελετικού συστήματος.University Press, Θεσσαλονίκη.
 2. Λαμπίρης Η.Ε. (2003). Ορθοπαιδική και Τραυματιολογία. Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδη, Αθήνα.
 3. Συμεωνίδης Π. Π. (1997). Ορθοπαιδική: κακώσεις και παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος. 2η έκδ. UniversityStudioPress, Θεσσαλονίκη.
 4. HoppenfeldS. (1993). Φυσική Εξέταση της Σπονδυλικής Στήλης και των άκρων. (Μετάφραση Αγγλικής Έκδοσης),Ιατρικές Εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα.
 5. HoppenfeldS. (2000) Ορθοπεδική Νευρολογία. (Μετάφραση Αγγλικής Έκδοσης), Ιατρικές Εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα.
 6. Kisner C., Colby L.A. (2003). Θεραπευτικές Ασκήσεις. Βασικές Αρχές και Τεχνικές.(Μετάφραση Αγγλικής Έκδοσης), Ιατρικές Εκδόσεις Σιώκη, Θεσσαλονίκη.

Ξενόγλωσση:

 1. Braddom R. L. (2002). Practical guide to musculoskeletal disorders: diagnosis and rehabilitation. 2nd ed. Butterworth-Heinemann, Boston.
 2. Cleland J. (2005). Orthopaedic clinical examination: an evidence-based approach for physical therapists. Icon Learning Systems. Carlstadt, N.J.
 3. Hertling D. (2006). Management of common musculoskeletal disorders: physical therapy principles and methods. 4th ed. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.
 4. Kesson M, Atkins E. (2005). Orthopaedic medicine: a practical approach. 2nd ed. Elsevier / Butterworth - Heinemann, Edinburgh.
 5. Kisner C., Colby L.A. (2007). Therapeutic Exercise. Foundations and Techniques. 5th Edition, F. A. Davis Company, Philadelphia.
 6. Magee D.J. (2002). Orthopaedic Physical Assessment. 4th ed. W.B. Saunders, Philadelphia.
 7. Malanga G.A., Nadler S. (2006). Musculoskeletal physical examination: an evidence-based approach. Elsevier Mosby, Philadelphia.
 8. Refshauge K.M., Gass E.M. (2004). Musculoskeletal physiotherapy: clinical science and evidence-based practice. 2nd ed. Butterworth-Heinemann, Edinburgh.
 9. Salter R. B. (1999). Textbook of disorders and injuries of the musculoskeletal system. 3rd ed. Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia.
 10. Tidswell M.E. (1998). Orthopaedic physiotherapy. Mosby, London.
 11. Voight L. M., Hoogenbo B.J. (2007). Musculoskeletal interventions: techniques for therapeutic exercise. McGraw-Hill, Medical, New York.
 12. Wiggins C. E. (2007). Α concise guide to orthopaedic and musculoskeletal impairment ratings. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.

Τελευταία ΝέαΚαταγραφή πληροφοριών & χαρακτηριστικών σχετικών με τα προβλήματα της οσφύος

Επικοινωνία

Ψαρρών 6, Μυρτιά 25100, Αίγιο
phone 26910.61150 fax26910.61250
emailΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

find us on facebook