Μάθημα:                                            

ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ι

Κωδικός:

ΦΕ2

Εξάμηνο διδασκαλίας:

Ε

Κατηγορία μαθήματος:

Μάθημα Ειδικότητας (ΜΕ)

Τύπος μαθήματος:

Θεωρητικό & Εργαστηριακό

Ώρες διδασκαλίας:

14 (4 Θεωρία, 10 Εργαστήριο)

Πιστωτικές μονάδες (ECTS):

13

Προαπαιτούμενο μάθημα:

----------

Εξαρτώμενο μάθημα:

-----------

 

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση και εκπαίδευση των σπουδαστών:

 • στην ολοκληρωμένη αξιολόγηση και φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση των μυοσκελετικών παθήσεων άνω και κάτω άκρου, δίνοντας έμφαση στην κλινική αναγνώριση και εξειδικευμένη θεραπευτική προσέγγιση της κάθε πάθησης, χρησιμοποιώντας σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις και αναπτύσσοντας την κλινική κριτική σκέψη.
 • στην μετεγχειρητική αποκατάσταση παθήσεων και κακώσεων του μυοσκελετικού συστήματος που αφορούν το άνω και το κάτω άκρο, δίνοντας έμφαση στον σχεδιασμό ολοκληρωμένων προγραμμάτων αποκατάστασης για κάθε περίπτωση.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος

Η διδακτέα ύλη του θεωρητικού μαθήματος εστιάζεται στην αξιολόγηση και θεραπευτική αποκατάσταση των εξής κλινικών θεματικών ενοτήτων για το άνω και το κάτω άκρο: α) εκφυλιστικών παθήσεων (π.χ. οστεοαρθρίτιδα), β) ρευματολογικών παθήσεων και άλλων αυτοάνοσων νοσημάτων (π.χ. ινομυαλγία κτλ.), γ) διαφόρων χρόνιων συνδρόμων και δυσλειτουργιών (π.χ. παγωμένο ώμο, σύνδρομα υπέρχρησης, επιγονατιδομηριαίο πόνο κτλ.), δ) προεγχειρητικών και μετεγχειρητικών καταστάσεων (π.χ. αρθροπλαστικών, αρθροσκοπήσεων κτλ.), και ε) χρόνιων παθήσεων περιφερικών νεύρων (π.χ. σύνδρομο double-crush, χρόνια προβλήματα μηχανικής περιφερικών νεύρων κτλ.). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην μετεγχειρητική αποκατάσταση των προαναφερθέντων παθήσεων, στις ιδιαιτερότητες της θεραπείας αυτών καθώς και στην τεκμηριωμένη εφαρμογή των καταλληλότερων φυσικοθεραπευτικών μεθόδων και μέσων  (evidence-basedapproach) για την πρώιμη και μακροπρόθεσμη αποκατάσταση αυτών ανάλογα με το στάδιο επούλωσης και την σοβαρότητα της κατάστασης, με στόχο τον σχεδιασμό κατάλληλων προγραμμάτων αποκατάστασης κατά κλινική περίπτωση.

 

Εργαστηριακό Μέρος

Η διδακτέα ύλη του εργαστηριακού μαθήματος εστιάζεται στην διδασκαλία και πρακτική εφαρμογή κλινικής αξιολόγησης, μεθόδων και θεραπευτικών ασκήσεων αποκατάστασης των προαναφερθέντων μυοσκελετικών παθήσεων  για το άνω και το κάτω άκρο (π.χ. εκφυλιστικών παθήσεων, ρευματολογικών παθήσεων και άλλων αυτοάνοσων νοσημάτων, χρόνιων συνδρόμων και δυσλειτουργιών, προεγχειρητικών και μετεγχειρητικών καταστάσεων, χρόνιων παθήσεων περιφερικών νεύρων κτλ.). Επιπλέον, θα δοθεί έμφαση στην κλινική εφαρμογή τεκμηριωμένων τεχνικών και μεθόδων μετεγχειρητικής φυσικοθεραπείας των προαναφερθέντων παθήσεων αλλά και άλλων μυοσκελετικών κακώσεων, για την ενδο-νοσοκομειακή, πρώιμη και μακροπρόθεσμη αποκατάσταση αυτών. Σημαντικό μέρος του εργαστηριακού μαθήματος θα διεξάγεται σε νοσηλευτικό ίδρυμα έτσι ώστε, οι φοιτητές να έρχονται σε επαφή με ορθοπαιδικό ασθενή και να μπορούν να εφαρμόζουν στην πράξη αρχές και τρόπους θεραπευτικής παρέμβασης, που διδάσκονται στο εργαστήριο.

Οι περιοχές που θα καλυφθούν στο μάθημα αυτό (θεωρητικό και εργαστηριακό) αφορούν  για το άνω άκρο τις περιοχές της ωμικής ζώνης, αγκώνα, καρπού, και άκρας χείρας, και για το κάτω άκρο το ισχίο, γόνατο, ποδοκνημική και άκρο πόδα.

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Θεωρητικό Μέρος

Συμπεριλαμβάνονται πολλοί τρόποι διδασκαλίας, όπως: ι) εισηγήσεις και διαλέξεις του διδάσκοντα καθηγητή, ιι) συζητήσεις κλινικών περιστατικών μεταξύ ομάδων σπουδαστών και διδάσκοντα, ιιι) παρουσιάσεις και εργασίες σπουδαστών (μεμονωμένα ή σε μικρές ομάδες) χρησιμοποιώντας έγκυρες ερευνητικές πηγές (ανάθεση έργου υπό μορφή μικρών project), ιν) διαλέξεις από επισκέπτες καθηγητές καθώς και ν) συζητήσεις (interactivesessions) μέσω χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (π.χ. πολυμέσων, ηλεκτρονικές συζητήσεις μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης /ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.α.).

 

Εργαστηριακό Μέρος

Επίδειξη τεχνικών και μεθόδων αξιολόγησης και θεραπείας από τον διδάσκοντα καθηγητή και πρακτική άσκηση των φοιτητών σε μικρές ομάδες υπό την εποπτεία του διδάσκοντα. Κλινική άσκηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα υπό την εποπτεία του διδάσκοντα.

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Για το θεωρητικό μέρος του μαθήματος, η αξιολόγηση θα γίνεται στο τέλος κάθε εξαμήνου με την μορφή γραπτών εξετάσεων με θέματα ανάπτυξης που καλύπτουν το μεγαλύτερο δυνατό εύρος της εξεταστέας ύλης. Τμήμα της εξέτασης μπορεί να περιλαμβάνει και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών προκειμένου να καλυφθεί η διδακτές ύλη ευρύτερα. Δίδεται επίσης η δυνατότητα να ανατεθούν προαιρετικές εργασίες στην πορεία του εξαμήνου που θα ληφθούν υπόψη στην τελική βαθμολογία.

Για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, εξετάζεται η επάρκεια των φοιτητών σε κάθε εργαστηριακή άσκηση ξεχωριστά.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • να αξιολογούν τις μυοσκελετικές παθήσεις άνω και κάτω άκρων, και χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεκμηριωμένες γνώσεις και αναπτύσσοντας την κριτική τους σκέψη να είναι σε θέση να επιλέγουν τα καταλληλότερα θεραπευτικά μέσα και προγράμματα αποκατάστασης.
 • να εφαρμόζουν ολοκληρωμένα θεραπευτικά μετεγχειρητικά προγράμματα για μυοσκελετικές κακώσεις και παθήσεις των άκρων, που να είναι ασφαλή και κατάλληλα για την κάθε κλινική περίπτωση.
 • να γνωρίζουν την λειτουργία των μονάδων (οργάνωση, διοίκηση, ρόλος κάθε επαγγελματία υγείας, λειτουργία χειρουργείων κτλ.) όπου νοσηλεύονται ασθενείς με μυοσκελετικές παθήσεις και κακώσεις των διαφόρων νοσηλευτικών ιδρυμάτων, καθώς και τον ρόλο κάθε μέλους (επαγγελματία υγείας) υπεύθυνο για την αποκατάσταση του ασθενούς
 • να εξοικειωθούν με την προσέγγιση οποιουδήποτε ορθοπαιδικού ασθενή καθώς και με την ανάπτυξη της σχέσης φυσικοθεραπευτή - ασθενή.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική:

 1. Κοτζαηλίας Δ. (2008). Φυσικοθεραπεία σε κακώσεις του μυοσκελετικού συστήματος,UniversityPress.
 2. Λαμπίρης Η.Ε. (2003). Ορθοπαιδική και Τραυματολογία. Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδη, Αθήνα.
 3. Συμεωνίδης Π.Π. (1997). Ορθοπαιδική: κακώσεις και παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος, 2η έκδ. UniversityStudioPress, Θεσσαλονίκη.
 4. HoppenfeldS. (2000) Ορθοπεδική Νευρολογία (Μετάφραση Αγγλικής Έκδοσης), Ιατρικές Εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα.
 5. KisnerC., ColbyL.A. (2003) Θεραπευτικές Ασκήσεις. Βασικές Αρχές και Τεχνικές. (Μετάφραση Αγγλικής Έκδοσης) Ιατρικές Εκδόσεις Σιώκη, Θεσσαλονίκη.

 

Ξενόγλωσση :

 1. BraddomR. L. (2002). Practicalguidetomusculoskeletaldisorders: diagnosisandrehabilitation.2nd ed. Butterworth-Heinemann, Boston.
 2. Cleland J. (2005). Orthopaedic clinical examination: an evidence-based approach for physical therapists. Icon Learning Systems, Carlstadt, N.J.
 3. Hertling D. (2006). Management of common musculoskeletal disorders: physical therapy principles and methods. 4thed. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.
 4. Kesson M, Atkins E. (2005). Orthopaedic medicine: a practical approach. 2nd ed. Elsevier / Butterworth - Heinemann, Edinburgh.
 5. Kisner C., Colby L.A. (2007). Therapeutic Exercise. Foundations and Techniques. 5th Ed. F. A. Davis Company, Philadelphia.
 6. Magee D.J. (2002), Orthopaedic Physical Assessment. 4th Ed. W.B. Saunders, Philadelphia.
 7. Malanga G.A., Nadler S. (2006). Musculoskeletal physical examination: an evidence - based approach. Elsevier Mosby, Philadelphia.
 8. Refshauge K.M., Gass E.M. (2004). Musculoskeletal physiotherapy: clinical science and evidence -based practice. 2nded. Butterworth-Heinemann, Edinburgh.
 9. Salter R.B. (1999). Textbook of disorders and injuries of the musculoskeletal system. 3rd ed. Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia.
 10. Tidswell M E. (1998). Orthopaedic physiotherapy. Mosby, London.
 11. Voight L.M., Hoogenbo B.J. (2007). Musculoskeletal interventions: techniques for therapeutic exercise. McGraw-Hill, Medical, New York.
 12. Wiggins C.E. (2007). Α concise guide to orthopaedic and musculoskeletal impairment ratings. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.

Τελευταία ΝέαΚαταγραφή πληροφοριών & χαρακτηριστικών σχετικών με τα προβλήματα της οσφύος

Επικοινωνία

Ψαρρών 6, Μυρτιά 25100, Αίγιο
phone 26910.61150 fax26910.61250
emailΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

find us on facebook