Προσωπικό Γραμματείας
Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας Πανεπιστημίου Πατρών

Γραφείο: –, Κτίριο Β Πανεπιστημιούπολης, Ρίο
Τηλ: 2610 962401
E-mail: asimakopk@upatras.gr