Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας Πανεπιστημίου Πατρών συμμετείχε με 2 ερευνητικές σε 2 (προφορικές) ελεύθερες ανακοινώσεις στο 35ο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσ/πείας (Παιδιατρικό) που έγινε διαδικτυακά 4-5 Δεκ 2021