Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις, μια με πρακτική εφαρμογή και μια με σύντομη γραπτή εξέταση ως εξής:

Πέμπτη 9 Ιουνίου
Ομάδες πρακτικής εξέτασης:
Α) 9.00 – 10.00
Β) 11.00 – 12.00

Σύντομη γραπτή εξέταση πολλαπλής επιλογής
Α) Οι ομάδες πρακτικής εξέτασης (Α): 10.00-10.30
Β) Οι ομάδες πρακτικής εξέτασης (Β): 10.30-11.00

* Βρείτε αναλυτικά τις ομάδες στο e-class του μαθήματος