Μάθημα:

ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΙ

Κωδικός:

ΦΖ1

Εξάμηνο διδασκαλίας:

Ζ

Κατηγορία μαθήματος:

Μάθημα Ειδικότητας (ΜΕ)

Τύπος μαθήματος:

Θεωρητικό & Εργαστηριακό

Ώρες διδασκαλίας:

13 (4 Θεωρία, 9 Εργαστήριο)

Πιστωτικές μονάδες (ECTS):

11

Προαπαιτούμενο μάθημα:

Αρχές Νευρολογικής Φυσικοθεραπείας

Εξαρτώμενο μάθημα:

----------

 

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι

 • η διδασκαλία της οργάνωσης της κίνησης σε επίπεδο φλοιού και πιο συγκεκριμένα η εκπαίδευση των σπουδαστών στην κλινική διαχείριση των νευρολογικών ασθενών. Παρουσιάζονται και αναγνωρίζονται, κινητικά-λειτουργικά ελλείμματα νευρολογικών ασθενών, βάσει των οποίων καλούνται να επιλέξουν και να εφαρμόσουν την κατάλληλη θεραπευτική παρέμβαση. 
 • η εφαρμογή  εργαλείων θεραπευτικής αξιολόγησης και του προγραμματισμού θεραπευτικής παρέμβασης ανάλογα με την κλινική εικόνα του ασθενή αλλά και με τους εκάστοτε λειτουργικούς στόχους.
 • η κατανόηση και η ανάπτυξη κριτικής σκέψης για την επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου ανάλογα με την κλινική εικόνα του ασθενή.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος

Το θεωρητικό μέρος πραγματεύεται αρχικά την φλοιϊκή οργάνωση της κίνησης και την κλινική σημασία της αναδιοργάνωσης του εγκεφαλικού φλοιού στην αποκατάσταση των νευρολογικών ασθενών. Τα λειτουργικώς απαραίτητα στοιχεία της ισορροπίας (στρατηγικές ισορροπίας- ανεπάρκειες-κινητικά ελλείμματα-αντισταθμιστικές στρατηγικές)  που διέπουν την ελλιπή ισορροπία στους νευρολογικούς ασθενείς συζητούνται αναλυτικά. Ο φοιτητής γίνεται γνώστης  των βασικών λειτουργιών του άνω άκρου και συντελεστών που επηρεάζονται μετά από βλάβη του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ). Η οργάνωση αλλά και το πώς επηρεάζονται-κινηματική συμπεριφορά- λειτουργικές δραστηριότητες όπως η έγερση και βάδισή παρουσιάζονται αναλυτικά. Παρουσιάζονται επίσης βλάβες παρεγκεφαλίδας, νωτιαίου μυελού, παθήσεις του ανώτερου κινητικού νευρώνα ελλείμματα αλλά και τρόποι θεραπευτικής προσέγγισης. Συζητούνται θετικά & αρνητικά κλινικά σημεία, ελλείμματα κινητικού ελέγχου, προσαρμογές στη στάση αλλά και στην κινητική συμπεριφορά, γνωστικά ελλείμματα όπου συνοδεύουν βλάβες του εξωπυραμιδακού νευρικού κυκλώματος (π.χ. βασικά γάγγλια-νόσος Πάρκινσον). Παρουσιάζονται κλινικά ευρήματα καθώς και η κλινική διαχείριση των λειτουργικών ελλειμμάτων για ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας. Κινητικά ελλείμματα, προσαρμοστική κινητική συμπεριφορά σε ασθενείς μετά από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και κρανιοεγκεφαλική κάκωση αναλύονται επίσης. Επιπροσθέτως, παθήσεις περιφερικού νευρικού συστήματος στους ενήλικές (αίτια, κινητικά ελλείμματα, προσαρμοστική κινητική συμπεριφορά) εξετάζονται διεξοδικά. Επίσης ο σπουδαστής γίνεται γνώστης της συσχέτισης του μηχανισμού βλάβης- αισθητικοκινητικών ελλειμμάτων-κλινικών ευρημάτων- κλινικής εικόνας- επίπεδο λειτουργικότητας του ασθενή. Αναλύεται δε, το πώς γνωστικά και γνωσιακά ελλείμματα επηρεάζουν και καθορίζουν το επίπεδο λειτουργικής αποκατάστασης του ασθενή. Κλινική και θεραπευτική αξιολόγηση, τρόποι θεραπευτικής παρέμβασης  αλλά και ο ρόλος της κλινικής νευροψυχολογίας επίσης συζητούνται και παρουσιάζονται σε περιπτωσιολογικές μελέτες.

 

Εργαστηριακό Μέρος

Στοχεύει στον εντοπισμό των διαταραχών της κινητικής λειτουργίας ασθενών ης ασθενών που βρίσκονται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας προκειμένου να διατηρείται η μυοσκελετική αρτιότητά τους. Γίνεται εφαρμογή κλιμάκων αξιολόγησης. Διδάσκεται η κλινική (φυσικοθεραπευτική) προσέγγιση κορμού, κάτω άκρου, άνω άκρου, βάδισης καθώς και η βελτίωση κινητικού ελέγχου και του επιπέδου λειτουργικότητας του ασθενή. Με χρήση κλίμακας αξιολόγησης ο φοιτητής αναγνωρίζει τα κινητικά και λειτουργικά ελλείμματα νευρολογικών ασθενών και στην συνέχεια επιλέγει ποια ή ποιες θεραπευτικές μεθόδους (MotorControl, PNF, Bobath, κ.α) θα εφαρμόσει. Επιπλέον, παρουσιάζονται περιπτωσιακές μελέτες και ανάπτυξη τρόπων και μεθόδων λειτουργικών θεραπευτικών παρεμβάσεων. Μέσα από την μελέτη συγκεκριμένων κλινικών περιπτώσεων, οι σπουδαστές καλούνται να κρίνουν ποια εργαλεία αξιολόγησης θα χρησιμοποιήσουν και τί πληροφορίες για την κλινική εικόνα του ασθενή θα τους αποδώσουν. Τέλος πώς πρέπει να τροποποιούν τον τρόπο θεραπευτικής παρέμβασης ανάλογα με την πρόοδο του ασθενή και να κατανοήσουν πώς το θεραπευτικό πρόγραμμα αποκατάστασης είναι προσωπικά προσαρμοζόμενο σε κάθε ασθενή.  Σημαντικό μέρος του εργαστηριακού μαθήματος θα διεξάγεται σε νοσηλευτικό ίδρυμα έτσι ώστε, οι φοιτητές να έρχονται σε επαφή με νευρολογικούς ασθενείς και να μπορούν να εφαρμόζουν στην πράξη αρχές και τρόπους θεραπευτικής παρέμβασης, που διδάσκονται στο εργαστήριο.

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Θεωρητικό Μέρος

Συμπεριλαμβάνονται πολλοί τρόποι διδασκαλίας, όπως: ι) εισηγήσεις και διαλέξεις του διδάσκοντα καθηγητή, ιι) συζητήσεις κλινικών περιστατικών μεταξύ ομάδων σπουδαστών και διδάσκοντα, ιιι) παρουσιάσεις και εργασίες σπουδαστών (μεμονωμένα ή σε μικρές ομάδες) χρησιμοποιώντας έγκυρες ερευνητικές πηγές (ανάθεση έργου υπό μορφή μικρών project), ιν) διαλέξεις από επισκέπτες καθηγητές καθώς και ν) συζητήσεις (interactivesessions) μέσω χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (π.χ. πολυμέσων, ηλεκτρονικές συζητήσεις μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης /ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.α.).

 

Εργαστηριακό Μέρος

Διεξάγεται με τους εξής τρόπους: α) Επίδειξή θεραπευτικής παρέμβασης από τον διδάσκοντα, β) χρήση κλίμακας αξιολόγησης νευρολογικών ασθενών, γ) παρουσίαση κλινικών παραδειγμάτων-περιπτωσιολογική μελέτη, δ) πρακτική εξάσκηση φοιτητών σε μικρές ομάδες, και ε) κλινική άσκηση σε νοσηλευτικά ιδρύματα υπό την εποπτεία του διδάσκοντα.

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Για το θεωρητικό μέρος του μαθήματος, η αξιολόγηση θα γίνεται στο τέλος κάθε εξαμήνου με την μορφή γραπτών εξετάσεων με θέματα ανάπτυξης που καλύπτουν το μεγαλύτερο δυνατό εύρος της εξεταστέας ύλης. Τμήμα της εξέτασης μπορεί να περιλαμβάνει και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών προκειμένου να καλυφθεί η διδακτές ύλη ευρύτερα. Δίδεται επίσης η δυνατότητα να ανατεθούν προαιρετικές εργασίες στην πορεία του εξαμήνου που θα ληφθούν υπόψη στην τελική βαθμολογία.

Για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, εξετάζεται η επάρκεια των φοιτητών σε κάθε εργαστηριακή άσκηση ξεχωριστά.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • να κατανοούν, να εντοπίζουν και να αξιολογούν τα κλινικά και λειτουργικά ελλείμματα νευρολογικών ασθενών.
 • να επιλέξουν τον πιο δόκιμο τρόπο (μέθοδο) θεραπευτικής παρέμβασης θέτοντας ρεαλιστικούς βραχυπρόθεσμούς και μακροπρόθεσμους θεραπευτικούς στόχους.
 • να διαχειρισθούν σωστά διαταραχές του μυϊκού τόνου - κινητικά ελλείμματα - λειτουργικά ελλείμματα ώστε να βελτιωθεί αισθητά το επίπεδο λειτουργικότητας του ασθενή. 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική:

 • Carr J., ShepherdR. (2004) Νευρολογική Αποκατάσταση. (Μετάφραση Αγγλικής Έκδοσης), Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα.

 

Ξενόγλωσση:

 1. Butler A.J., WolfS.L. (2007). Putting the Brain on the Map: Use of Transcranial Magnetic Stimulation to Assess and Induce Cortical Plasticity of Upper-Extremity Movement. Physical Therapy,719 (87): 6.
 2. Canning C.G., Alison J.A., Allen N.E., Groeller H. (1997). Parkinson’s disease; an investigation of excerceise capacity respiratory function and gait.Archieves Physical Μedicine Rehabilitation, 78: 233-241.
 3. Cakit D.B.,Saracoglou M., Genc H., Erdem R.H., Ιnan L. (2007). The effects of incremental speed-dependent treadmill training on postural instability and fear of falling in Parkinson’s Disease. Clinical Rehabilitation, 21: 698-705.
 4. Cudo E., Leurgans S., Goetz G.C. (2004). Short-term and prsctice effects of metronome pacing in Parkinson’s disease patients with gait freezing while in the “on” state:randomized single blind evaluation. Parkinsonisim and Related  Disorders, 10: 504-510.
 5. Del Olmo F.M., Arias P., Furio C.M.,  Pozo M.A. ,Cudeiro J. (2006). Evaluation of the effect of training using auditory stimulation on rhythmic movement in Parkinsonian patients—a combined motor and [18F]-FDG PET study.Parkinsonism and Related Disorders,12: 155–164.
 6. Draganski B., May  A. (2008). Training-inducedstructuralchangesintheadulthumanbrainBehaviouralBrainResearch 192: 137–142.
 7. Kandel E.R. (2000). Principles of Neural Science. Publisher: Appleton & Lange.
 8. Lennon S., Stokes M. (2008).Pocket book of neurological physiotherapy. Churchill Livingston.
 9. Madhu K. (2008).Brain development: anatomy, connectivity, adaptive plasticity, and toxicity. Metabolism Clinical and Experimental 57 (Suppl 2): S2–S5.
 10. Purves D., Brannon E., Cabeza R., Huettel A.S., Labar K., Platt M., Woldorf M. (2008).
 11. Cognitive neuroscience. Publisher Sinauer Associates Inc,US.
 12. Strokes M. (2004). Neurological Physiotherapy. Mosby.

Τελευταία ΝέαΚαταγραφή πληροφοριών & χαρακτηριστικών σχετικών με τα προβλήματα της οσφύος

Επικοινωνία

Ψαρρών 6, Μυρτιά 25100, Αίγιο
phone 26910.61150 fax26910.61250
emailΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

find us on facebook