Μάθημα:

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Κωδικός:

ΦΖ2

Εξάμηνο διδασκαλίας:

Ζ

Κατηγορία μαθήματος:

Μάθημα Ειδικότητας (ΜΕ)

Τύπος μαθήματος:

Θεωρητικό & Εργαστηριακό

Ώρες διδασκαλίας:

5 (3 Θεωρία, 2 Εργαστήριο)

Πιστωτικές μονάδες (ECTS):

6

Προαπαιτούμενο μάθημα:

-

Εξαρτώμενο μάθημα:

-

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος της αθλητικής φυσικοθεραπείας είναι η εμβάθυνση των σπουδαστών:

 • Στις θεμελιώδεις αρχές της αξιολόγησης και αποκατάστασης των αθλητικών κακώσεων δίνοντας έμφαση στην πρόληψη των κακώσεων μέσω της αποκατάστασης των προδιαθεσικών ενδογενών (λειτουργικών ασυμμετριών-ανισορροπιών) και εξωγενών (περιβαλλοντικών) παραγόντων πρόκλησης κακώσεων και στην διαφοροποίηση της θεραπευτικής προσέγγισης στην αποκατάσταση των αθλ. κακώσεων μέσω της εφαρμογής ειδικών προοδευτικών προγραμμάτων αποκατάστασης χρησιμοποιώντας μία τεκμηριωμένη βιβλιογραφικά προσέγγιση (evidence-basedapproach).
 • Στον σχεδιασμό προγραμμάτων αποκατάστασης των αθλητικών κακώσεων με την χρήση των καταλληλότερων, κλινικά και ερευνητικά, ενδεδειγμένων φυσικοθεραπευτικών μεθόδων αποκατάστασης.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος

Η διδακτέα ύλη του θεωρητικού μαθήματος εστιάζεται στην ανάλυση:  α)  των χαρακτηριστικών της αθλητικής κάκωσης (τύποι, ιστολογική προσέγγιση της αθλητικής κάκωσης, ανάλυση της φλεγμονώδους αντίδρασης σε αθλητικό τραυματισμό), β) της αιτιολογία των αθλητικών κακώσεων: (επιδημιολογία, ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες), γ) της φυσικοθεραπευτικής αξιολόγησης της αθλητικής κάκωσης (εργαστηριακές και λειτουργικές μετρήσεις της μυϊκής λειτουργικής ικανότητας των  αθλητών, καταγραφή μυοδυναμικών ασυμμετριών και ανισορροπιών) δ) της πρόληψης των αθλητικών κακώσεων (εξισορρόπηση λειτουργικών ασυμμετριών, βελτίωση των ενδογενών και εξωγενών προδιαθεσικών παραγόντων) και δ) των ειδικών μεθόδων αποκατάστασης της αθλητικής κάκωσης (Αθλητική Περίδεση, αποκατάσταση μυϊκής ισχύος σε αθλητές  και ιδιοδεκτικής λειτουργίας – κιναίσθησης,   αθλητική Διάταση, φυσικά Μέσα (θερμοθεραπεία/ κρυοθεραπεία)-υδροθεραπεία στον αθλητισμό.  Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον σχεδιασμό προγραμμάτων  προοδευτικής αποκατάσταση και στην ανάλυση των κριτηρίων επανόδου σε αθλητικές δραστηριότητες.

 

Εργαστηριακό Μέρος

Η εβδομαδιαία ύλη του εργαστηριακού μαθήματος εστιάζεται στην πρακτική εξάσκηση των φοιτητών στην εφαρμογή: α) των τεχνικών πρώτων βοηθειών σε αθλητικές κακώσεις, β) της αθλητική διάτασης (δοκιμασίες  ευλυγισίας, τεχνικές βελτίωσης της ευλυγισίας, εφαρμογή στατικών και βαλλιστικών διατάσεων, αυτοδιάταση), γ) της  αθλητικής περίδεσης (τεχνικές και μέθοδοι εφαρμογής ελαστικής και ανελαστικής περίδεσης άνω και κάτω άκρου), δ) της αξιολόγησης της μυϊκής Ισχύος (ισοκίνηση, λειτουργικοί έλεγχοι), και ε) της αποκατάστασης της ιδιοδεκτικότητας (δοκιμασίες  κιναίσθησης – δυναμικής σταθεροποίησης, τεχνικές βελτίωσης ιδιοδεκτικότητας). Έμφαση θα δοθεί στην διδασκαλία των μεθόδων της προοδευτική αποκατάστασης των αθλητικών κακώσεων άνω κάτω άκρου (βασικές αρχές προοδευτικής αποκατάστασης, αποκατάσταση ιδιοδεκτικότητας-ενδυνάμωσης -πλειομετρική ενδυνάμωση, στην αποκατάσταση εξειδικευμένων αθλητικών κακώσεων μυϊκού, συνδεσμικού, τενόντιου ιστού) καθώς και στην πρακτική εφαρμογή των δοκιμασιών αξιολόγησης κορμού και άκρων σε αθλητές

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Θεωρητικό Μέρος

Συμπεριλαμβάνονται πολλοί τρόποι διδασκαλίας, όπως: ι) εισηγήσεις και διαλέξεις του διδάσκοντα καθηγητή, ιι) συζητήσεις κλινικών περιστατικών μεταξύ ομάδων σπουδαστών και διδάσκοντα, ιιι) παρουσιάσεις και εργασίες σπουδαστών (μεμονωμένα ή σε μικρές ομάδες) χρησιμοποιώντας έγκυρες ερευνητικές πηγές (ανάθεση έργου υπό μορφή μικρών project), ιν) διαλέξεις από επισκέπτες καθηγητές καθώς και ν) συζητήσεις (interactivesessions) μέσω χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (π.χ. πολυμέσων, ηλεκτρονικές συζητήσεις μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης /ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.α.).

 

Εργαστηριακό Μέρος

Επίδειξη των τεχνικών αθλητικής φυσικοθεραπείας από τον διδάσκοντα καθηγητή και πρακτική άσκηση των φοιτητών σε μικρές ομάδες υπό την εποπτεία του διδάσκοντα.

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση θα γίνεται για το θεωρητικό μέρος με την μορφή γραπτών εξετάσεων υποβάλλοντας στον σπουδαστή θέματα ανάπτυξης σε όλη την εξεταστέα ύλη στο τέλος κάθε εξαμήνου.

Για το εργαστηριακό Μέρος η αξιολόγηση θα είναι συνεχής (καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου), και θα γίνεται με την μορφή προφορικής εξέτασης και εφαρμογής των κλινικών μέσων και μεθόδων που διδάχτηκαν στο εργαστήριο

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :

 • Να είναι σε θέση να δημιουργούν και να εφαρμόζουν, εξειδικευμένα (προοδευτικά) για κάθε περίπτωση, προγράμματα πρόληψης (περίδεση, εξισορρόπηση μυοσκελετικών ασυμμετριών) και αποκατάστασης (ειδική κινησιοθεραπεία- αθλητική διάταση, φυσικά μέσα) των αθλητικών κακώσεων
 • Να διενεργούν ειδικές δοκιμασίες (Functionaltests) λειτουργικής αξιολόγησης των αθλητικών κακώσεων
 • Να συμβάλλουν στην πρόληψη των αθλητικών κακώσεων μέσω της κατανόησης των ενδογενών και εξωγενών παραγόντων αθλητικής κάκωσης.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική

 1. Πουλμέντης Π (2007). Φυσικοθεραπεία στον Αθλητισμό, Εκδόσεις Καπόπουλος.
 2. PrenticeW.Ε. (2007). Τεχνικές Αποκατάστασης Αθλητικών Κακώσεων , Επιστημονικές Εκδόσεις  Παρισιάνου.
 3. Δεληγίαννης Α. (1997). Ιατρική της άθλησης, UniversityStudioPress.
 4. Αμπατζίδης Γ. (2003). Αθλητικές Κακώσεις, UniversityStudioPress.
 5. Μπαλτόπουλος Π (2002). Αθλητιατρική Ι,ΙΙ, Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης

 

Ξενόγλωσση

 1. Wade R.M. (2009). Sports Injuries: A Unique Guide to Self-Diagnosis and Rehabilitation, Churchill   Livingstone.
 2. Norris Christopher M.(2004). Sports Injuries: Diagnosis and Management, Butterworth-Heinemann
 3. Perrin D.H. (1993). Isokinetic exercise and assessment, Human Kinetics.
 4. McAtee R.E. (1999).  Facilitated stretching, Human Kinetics 
 5. Ellenbecker TS, Davies GJ. (2001). Closed kinetic chain exercises: a comprehensive guide to multiple joint exercise, , Human Kinetics.
 6. Radcliffe J, Farentinos J. (2007). High powered plyometrics.
 7. White M. (1995). Water exercise. Human Kinetics
 8. Donatelli R. (2007). Sports specific rehabilitation, Churchill Livingstone.
 9. Landry G, Bernhardt D. (2003). Essentials of primary care sports medicine, Human Kinetics.
 10. Corrigan B, Maitland GD (1994). Musculoskeketal and Sports Injuries, Elsevier.

 

Τελευταία ΝέαΚαταγραφή πληροφοριών & χαρακτηριστικών σχετικών με τα προβλήματα της οσφύος

Επικοινωνία

Ψαρρών 6, Μυρτιά 25100, Αίγιο
phone 26910.61150 fax26910.61250
emailΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

find us on facebook