Μάθημα:

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κωδικός:

ΦΕ4

Εξάμηνο διδασκαλίας:

Ε

Κατηγορία μαθήματος:

Μάθημα Ειδικότητας (ΜΕ)

Τύπος μαθήματος:

Θεωρητικό & Εργαστηριακό

Ώρες διδασκαλίας:

4 (2 Θεωρία, 2 Εργαστήριο)

Πιστωτικές μονάδες (ECTS):

4

Προαπαιτούμενο μάθημα:

-------

Εξαρτώμενο μάθημα:

-------

 

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση και εκπαίδευση των σπουδαστών:

 • στις θεμελιώδεις αρχές αξιολόγησης, κλινικής ‘διαφοροδιάγνωσης’ και αποκατάστασης του αρθρικού συστήματος χρησιμοποιώντας τεχνικές παθητικής κινητοποίησης και ειδικούς χειρισμούς.

 • στην ανάπτυξη της διαδικασίας του κλινικού συλλογισμού για την επιλογή και εφαρμογή της καταλληλότερης θεραπευτικής τεχνικής κινητοποίησης για κάθε συγκεκριμένη μυοσκελετική δυσλειτουργία (ανά περίπτωση) και βάσει την σύγχρονη βιβλιογραφία (evidenced-based approach).

 • στην κλινική αξιολόγηση της μηχανικής συμπεριφοράς του περιφερικού νευρικού συστήματος και την χρήση νευροδυναμικών δοκιμασιών.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος

Η διδακτέα ύλη του θεωρητικού μαθήματος εστιάζεται α) στον κλινικό διαχωρισμό («διαφοροδιάγνωση») των ιστών (οστά, αρθρικός θύλακος, σύνδεσμοι, τένοντες, μύες, νευρικός ιστός, περιτονίες, δέρμα) που είναι υπεύθυνοι για τον περιορισμό της κινητικότητας στις αρθρώσεις, β) στις βασικές αρχές οστεοκινηματικής & αρθροκινηματικής άνω-κάτω άκρου και σπονδυλικής στήλης, γ) στην κατανόηση των κυρίων ειδών αρθρικής κινητοποίησης & την χρήση τους κατά την αξιολόγηση της κινητικότητας των αρθρώσεων, δ) στην γνώση των βασικών αρχών αποκατάστασης αρθρικών & περιαρθρικών δυσλειτουργιών χρησιμοποιώντας ειδικές τεχνικές κινητοποίησης και χειρισμούς, και την κατανόηση των επικρατέστερων μηχανισμών δράσης τους (π.χ. μηχανικοί, νευροφυσιολογικοί κτλ.) με βάση την σύγχρονη βιβλιογραφία, ε) στην εισαγωγή των σημαντικότερων φιλοσοφιών αρθρικής κινητοποίησης (π.χ. Maitland, Kaltenborn κτλ.) καθώς και στ) στην αξιολόγηση και θεραπευτική προσέγγιση προβλημάτων που αφορούν την μηχανική συμπεριφορά (παθομηχανική) του περιφερικού νευρικού συστήματος.

 

Εργαστηριακό Μέρος

Η διδακτέα ύλη του εργαστηριακού μαθήματος εστιάζεται α) στην κλινική διαφοροποίηση συσταλτών-μη συσταλτών δομών, β) στην κλινική αξιολόγηση της παθητικής κίνησης της άρθρωσης (όρια κίνησης, περιορισμός τροχιάς, επώδυνα σημεία, τελική αίσθηση ‘end-feel’), γ) στην εφαρμογή των εξής τριών ειδών κινητοποίησης: παθητικών φυσιολογικών, παθητικών επικουρικών καθώς και συνδυασμένων κινητοποιήσεων (π.χ. κινητοποίηση με κίνηση κατά Mulligan) σε κάθε άρθρωση είτε για αξιολόγηση, είτε για θεραπευτικούς λόγους, δ) στην αξιολόγηση της μηχανικής συμπεριφοράς του περιφερικού νευρικού συστήματος, καθώς και ε) στην επιλογή των κατάλληλων τεχνικών και παραμέτρων αυτών για συγκεκριμένες μυοσκελετικές δυσλειτουργίες.

Οι αρθρώσεις που θα καλυφθούν στο μάθημα αυτό (θεωρητικό και εργαστηριακό) αφορούν το άνω άκρο (αρθρώσεις ωμικής ζώνης, αγκώνα, καρπού, άκρας χείρας), το κάτω άκρο (ισχίο, γόνατο, ποδοκνημική, άκρος πόδας) και τις αρθρώσεις της σπονδυλικής στήλης (αρθρώσεις αυχενικής, θωρακικής, και οσφυϊκής μοίρας).

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Θεωρητικό Μέρος

Συμπεριλαμβάνονται πολλοί τρόποι διδασκαλίας, όπως: ι) εισηγήσεις και διαλέξεις του διδάσκοντα καθηγητή, ιι) συζητήσεις κλινικών περιστατικών μεταξύ ομάδων σπουδαστών και διδάσκοντα, ιιι) παρουσιάσεις και εργασίες σπουδαστών (μεμονωμένα ή σε μικρές ομάδες) χρησιμοποιώντας έγκυρες ερευνητικές πηγές (ανάθεση έργου υπό μορφή μικρών project), ιν) διαλέξεις από επισκέπτες καθηγητές καθώς και ν) συζητήσεις (interactivesessions) μέσω χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (π.χ. πολυμέσων, ηλεκτρονικές συζητήσεις μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης /ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.α.).

 

Εργαστηριακό Μέρος

Επίδειξη τεχνικών και μεθόδων αξιολόγησης και θεραπείας από τον διδάσκοντα καθηγητή και πρακτική άσκηση των φοιτητών σε μικρές ομάδες υπό την εποπτεία του διδάσκοντα.

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Για το θεωρητικό μέρος του μαθήματος, η αξιολόγηση θα γίνεται στο τέλος κάθε εξαμήνου με την μορφή γραπτών εξετάσεων με θέματα ανάπτυξης που καλύπτουν το μεγαλύτερο δυνατό εύρος της εξεταστέας ύλης. Τμήμα της εξέτασης μπορεί να περιλαμβάνει και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών προκειμένου να καλυφθεί η διδακτές ύλη ευρύτερα. Δίδεται επίσης η δυνατότητα να ανατεθούν προαιρετικές εργασίες στην πορεία του εξαμήνου που θα ληφθούν υπόψη στην τελική βαθμολογία.

Για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, εξετάζεται η επάρκεια των φοιτητών σε κάθε εργαστηριακή άσκηση ξεχωριστά.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • να είναι σε θέση να γνωρίζουν την σύγχρονη τεκμηριωμένη άποψη των αρχών αρθρικής κινητοποίησης (evidence-based approach), να μπορούν να εκτιμήσουν την φυσιολογική από την μη φυσιολογική αρθρική κίνηση και να αναπτύξουν προχωρημένες ικανότητες στην κλινική εξέταση και διαφοροποίηση των ιστών που είναι υπεύθυνοι για την μειωμένη τροχιά μιας άρθρωσης ή / και την αναπαραγωγή πόνου (π.χ. νευρογενής πόνος, σωματικός κτλ.).

 • να είναι σε θέση να αξιολογήσουν την ποιότητα κίνησης και ακεραιότητα μία άρθρωσης, και να αποκτήσουν εξειδικευμένες δεξιότητες στην ψηλάφηση αρθρώσεων και περιαρθρικών ιστών.

 • να είναι σε θέση να αξιολογήσουν την σοβαρότητα της κατάστασης του ασθενή (π.χ. redflag signs, ευερεθιστικότητα κτλ.), και να είναι σε θέση να οργανώσουν ένα ανάλογο με την περίπτωση και ασφαλές πλάνο θεραπείας.

 • να μπορούν να θέτουν ρεαλιστικούς θεραπευτικούς στόχους, να επιλέγουν και να εφαρμόζουν την καταλληλότερη τεχνική κινητοποίησης για το κάθε συγκεκριμένο κλινικό περιστατικό, και να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν ενεργά την προοδευτικότητα της θεραπείας, χρησιμοποιώντας σύγχρονες και επαρκώς τεκμηριωμένες ειδικές τεχνικές κινητοποίησης.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική:

 1. Κιτσούλης Γ. (1999). Manual Therapy. Εξέταση-Αξιολόγηση του Μυοσκελετικού Συστήματος, Ιωάννινα.

 2. Πετρούτσος Σ. (2004). Δια των χειρών θεραπεία της σπονδυλικής στήλης και των πλευρών. Επιστημονικές εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα.

 3. Kisner C., ColbyL.A. Θεραπευτικές Ασκήσεις. Βασικές Αρχές και Τεχνικές, (Μετάφραση Αγγλικής Έκδοσης), Ιατρικές Εκδόσεις Σιώκη, Θεσσαλονίκη, 2003.

 4. Mulligan B.R. (2006). Θεραπευτικοί Χειρισμοί ‘Nags’, ‘Snags’, ‘MWM’, (Μετάφραση Αγγλικής Έκδοσης), DeNovo, Θεσσαλονίκη.

 

Ξενόγλωσση:

 1. Boyling J.D., Palastanga N. (1994). Grieve’s Modern Manual Therapy. 2nd ed. Churchill Livingstone, London.

 2. Butler, D.S. (2000). Τhe Sensitive Nervous System. Noigroup publications, Australia.

 3. Edmond S. (1992). Manipulation & Mobilization. Extremity & Spinal Techniques. Mosby, USA.

 4. Jones M.A., Rivett D.A. (2004). Clinical reasoning for manual therapists. Butterworth-Heinemann, Edinburgh.

 5. Kaltenborn F.M. (1970). Mobilisation of the Spinal Column. New Zealand University Press, Wellington.

 6. Kaltenborn F.M., Evjenth O., Kaltenborn T.B., Morgan D., Vollowitz E. (1999). Manual Mobilization of the joints. The extremities. Olaf Norlis Bokhandel, Oslo.

 7. Kaltenborn F.M., Evjenth O., Kaltenborn T.B., Vollowitz E. (1993). The spine. Basic evaluation and mobilization techniques. Olaf Norlis Bokhandel, Oslo.

 8. Kisner C., Colby L.A. (2007). Therapeutic Exercise. Foundations and Techniques. 5th ed. F. A. Davis Company, Philadelphia.

 9. Maitland et al. (2001). Maitland’s Vertebral Manipulation. 6th ed. Butterworth-Heinmann, Oxford.

 10. Maitland G.D. (1991). Peripheral Manipulation. 3rd Ed., Butterworth – Heinmann, Oxford.

 11. Mulligan B.R. (1995). Manual Therapy "Nags", "Snags", "MWM" etc. Plane View Services Ltd. 3rd Ed. New Zealand.

 12. Petty N.J. (2006). Neuromusculoskeletal examination and assessment: a handbook for therapists. Elsevier / Churchill Livingstone, Edinburgh.

 13. Shacklock M.O. (2005). Clinical neurodynamics: a new system of musculoskeletal treatment. Elsevier Butterworth-Heinemann, Edinburgh.

Τελευταία ΝέαΚαταγραφή πληροφοριών & χαρακτηριστικών σχετικών με τα προβλήματα της οσφύος

Επικοινωνία

Ψαρρών 6, Μυρτιά 25100, Αίγιο
phone 26910.61150 fax26910.61250
emailΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

find us on facebook