Μάθημα:

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ

Κωδικός:

ΦΓ2

Εξάμηνο διδασκαλίας:

Γ

Κατηγορία μαθήματος:

Μάθημα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ)

Τύπος μαθήματος:

Θεωρητικό

Ώρες διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές μονάδες (ECTS):

5

Προαπαιτούμενο μάθημα:

----------

Εξαρτώμενο μάθημα:

----------

 

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι:

 • η μάθηση των νευρωνικών κυκλωμάτων και ο ρόλος τους στην οργάνωση της κίνησης.
 • η γνώση των λειτουργιών του Κεντρικού αλλά & Περιφερικού Νευρικού Συστήματος.
 • η αναλυτική μελέτη των σημαντικότερων οργανικών παθήσεων του εγκεφάλου, του νωτιαίου μυελού, των περιφερικών νεύρων και των μυών.
 • η κατανόηση από τους φοιτητές των μεθόδων νευρολογικής εξέτασης ασθενών ώστε να αναγνωρίζουν τη χαρακτηριστική σημειολογία ανάλογα με την περιοχή που έχει προσβληθεί.
 • η περιγραφή νοσολογικών ομάδων με επικέντρωση στις πιο συνηθισμένες νευρολογικές παθήσεις.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι φοιτητές θα εισαχθούν στη νευρολογία ξεκινώντας από τη μεθόδευση της διαγνωστικής νευρολογικής διερεύνησης (εκτίμησης) που περιλαμβάνει τη λήψη ιστορικού έναρξης και πορείας της νόσου, τις ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις που χρησιμοποιούνται στη νευρολογία, στο χαρακτηρισμό της βλάβης ως εστιακή ή διάχυτη, στην εντόπιση της και στην κατηγοριοποίηση σε μια μεγάλη διαγνωστική ομάδα. Αρχικά θα μελετηθούν οι εγκεφαλικές συζυγίες όσον αφορά τη μέθοδο εξέτασης, τις διαταραχές λειτουργίας και την εντόπιση της βλάβης. Ακολουθεί ο εκτελεστικός κινητικός μηχανισμός που περιλαμβάνει την παθολογία του πυραμιδικού συστήματος (ανώτερος κινητικός νευρώνας), του συστήματος του κατώτερου κινητικού νευρώνα και του εξωπυραμιδικού συστήματος. Στη θεματική αυτή ενότητα εντάσσεται η κλινική εξέταση μυϊκής μάζας, μυϊκού τόνου, μυϊκής ισχύος και αντανακλαστικών. Στη συνέχεια μελετάται ο ρυθμιστικός κινητικός μηχανισμός  που είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της ισορροπίας και τον συντονισμό των κινήσεων και περιλαμβάνει το νωτιαίο ρυθμιστικό μηχανισμό και το ρυθμιστικό σύστημα της παρεγκεφαλίδας. Έπειτα θα γίνει αναλυτική αναφορά στις διαταραχές της αισθητικότητας (επιπολής, εν τω βάθει και συνδυασμένης), στην εξέταση και στις αντιπροσωπευτικές διαταραχές και σύνδρομα από το Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα και στις διαταραχές από ανώτερες φλοιώδεις λειτουργίες (π.χ. απραξίες, αγνωσίες, αφασίες, αφασικά σύνδρομα κ.α.).

Ακολουθεί η διδασκαλία χαρακτηριστικών νευρολογικών νοσημάτων ώστε να καλυφθεί το ευρύ φάσμα της νευρολογίας και όλες οι διαγνωστικές ομάδες. Συγκεκριμένα θα γίνει αναλυτική περιγραφή (κλινική εικόνα, διάγνωση, αντιμετώπιση) των εξής νευρολογικών νοσημάτων: α) αγγειακά εγκεφαλικά σύνδρομα (ίσχαιμα και αιμορραγικά, οξέα και χρόνια, υπαραχνοειδής αιμορραγία), β) λοιμώξεις νευρικού συστήματος (μηνιγγίτιδες, εγκεφαλίτιδες κ.α.), γ) κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, δ) όγκοι εγκεφάλου, ε) νόσος Parkinson (χαρακτηριστική εκφυλιστική νόσος του εξωπυραμιδικού συστήματος), στ) απομυελινωτικές νόσοι (σκλήρυνση κατά πλάκας, πολλαπλή σκλήρυνση), ζ) Επιληψίες, η) Παθήσεις περιφερικών νεύρων, ι) νόσοι μυών. Μυασθένεια Gravis (χαρακτηριστική νόσος της νευρομυϊκής σύναψης) κ.α.

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Συμπεριλαμβάνονται πολλοί τρόποι διδασκαλίας, όπως: ι) εισηγήσεις και διαλέξεις του διδάσκοντα καθηγητή, ιι) συζητήσεις κλινικών περιστατικών μεταξύ ομάδων σπουδαστών και διδάσκοντα, ιιι) παρουσιάσεις και εργασίες σπουδαστών (μεμονωμένα ή σε μικρές ομάδες) χρησιμοποιώντας έγκυρες ερευνητικές πηγές (ανάθεση έργου υπό μορφή μικρών project), ιν) διαλέξεις από επισκέπτες καθηγητές καθώς και ν) συζητήσεις (interactivesessions) μέσω χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (π.χ. πολυμέσων, ηλεκτρονικές συζητήσεις μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης /ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.α.).

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση θα γίνεται στο τέλος κάθε εξαμήνου με την μορφή γραπτών εξετάσεων με θέματα ανάπτυξης που καλύπτουν το μεγαλύτερο δυνατό εύρος της εξεταστέας ύλης. Τμήμα της εξέτασης μπορεί να περιλαμβάνει και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών προκειμένου να καλυφθεί η διδακτές ύλη ευρύτερα. Δίδεται επίσης η δυνατότητα να ανατεθούν προαιρετικές εργασίες στην πορεία του εξαμήνου που θα ληφθούν υπόψη στην τελική βαθμολογία.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • να κατανοήσουν τι «εξετάζει» η κάθε κλινική μέθοδος εξέτασης και τι σημαίνει αυτό κλινικά για τους θεραπευτές. 
 • να αντιλαμβάνονται τη βασική διάκριση της εξέτασης και αποκάλυψης παθολογίας στον εκτελεστικό αισθητικο-κινητικό μηχανισμό,
 • να αναγνωρίζουν νευρολογικά σημεία και σε ποιες περιοχές του νευρικού συστήματος αντικατοπτρίζεται η βλάβη
 • να γνωρίζουν τα σημαντικότερα και συνηθέστερα νευρολογικά νοσήματα (π.χ. ιστορικό της νόσου, κλινικά συμπτώματα, αντικειμενικά ευρήματα, διάγνωση, φαρμακευτική και γενικότερη αντιμετώπιση του ασθενούς).
 • να αντιληφθούν τον ουσιαστικό ρόλο του φυσικοθεραπευτή στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της αποκατάστασης του ασθενούς, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τη χρονιότητα των νευρολογικών παθήσεων.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική:

 1. Δαλάκας Μ. (2001). Πρακτική Κλινική Νευρολογία. ΙατρικέςεκδόσειςΠασχαλίδη.
 2. Λογοθετίδης Ι., Μυλωνάς Ι. (2004). Νευρολογία. University Studio Press,.
 3. Adams & Crofford, Victor, Rotter. (2003). Νευρολογία (3 Τόμοι). (Μετάφραση Αγγλικής Έκδοσης) Ιατρικές εκδόσεις Πασχαλίδη.
 4. Marsden C.D., Fowler T.J. (2001).Κλινική νευρολογία. (Μετάφραση Αγγλικής Έκδοσης) Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας.
 5. WaltonJ.N. (1996). Νευρολογία. (Μετάφραση Αγγλικής Έκδοσης) Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας.

 

Ξενόγλωσση:

 1. Fuller G., Manford M.R. (2010). Neurology. An illustrated Colour Text. Churchill Livingstone.
 2. Hauser S.L., Josephson S.A. (2010). Harrison s Neurology in Clinical Medicine. In publishing.
 3. Lisak R., Trnong D., Carrol W., Bhidayasiri R. (2009). International Neurology. Blackwell.
 4. Clarke C., Howard R., Rossor M., Shorvon S.D. (2009). Neurology. A Queen Square Textbook. Wiley-Blackwell.
 5. Ropper A., Samuels M. (2009). Adams and Victors Principles of Neurology. McGraw-Hill.

Τελευταία ΝέαΚαταγραφή πληροφοριών & χαρακτηριστικών σχετικών με τα προβλήματα της οσφύος

Επικοινωνία

Ψαρρών 6, Μυρτιά 25100, Αίγιο
phone 26910.61150 fax26910.61250
emailΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

find us on facebook