Μάθημα:

ΑΡΧΕΣ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Κωδικός:

ΦΓ3

Εξάμηνο διδασκαλίας:

Γ

Κατηγορία μαθήματος:

Μάθημα Ειδικότητας (ΜΕ)

Τύπος μαθήματος:

Θεωρητικό & Εργαστηριακό

Ώρες διδασκαλίας:

6 (2 Θεωρία, 4 Εργαστήριο)

Πιστωτικές μονάδες (ECTS):

5

Προαπαιτούμενο μάθημα:

------------

Εξαρτώμενο μάθημα:

-----------

 

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση των σπουδαστών:

 • στις θεμελιώδεις αρχές αξιολόγησης και φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης των αναπνευστικών και καρδιοαγγειακών παθήσεων (ενηλίκων και παίδων) δίνοντας έμφαση στην κλινική αναγνώριση και θεραπευτική προσέγγιση της κάθε πάθησης, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις σύγχρονες ερευνητικές και επιστημονικές προσεγγίσεις (evidence-basedapproach).
 • στην προεγχειρητική και μετεγχειρητική αποκατάσταση καρδιοαγγειακών και αναπνευστικών παθήσεων πασχόντων ασθενών, καθώς και άλλων καρδιοαναπνευστικών χειρουργείων σε ομάδες ασθενών με υψηλό κίνδύνο μετεγχειρητικών επιπλοκών.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος

Η εβδομαδιαία διδακτέα ύλη του θεωρητικού μαθήματος χωρίζεται σε δύο ισόποσα μέρη, το ένα που αφορά το αναπνευστικό και το άλλο που αφορά το καρδιαγγειακό σύστημα.

Η ύλη του αναπνευστικού συστήματος εστιάζεται στην αναλυτική αξιολόγηση και θεραπευτική προσέγγιση των εξής θεματικών ενοτήτων: α) αναπνευστικής ανεπάρκειας, β) νοσημάτων αποφρακτικού τύπου, γ) νοσημάτων περιοριστικού τύπου, δ) αποκατάστασης νεογνών και παίδων, ε) αποκατάστασης (προ- και μετεγχειρητικής) χειρουργείων θώρακα, στ) αντιμετώπιση αναπνευστικών ασθενών και επιπλοκών στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Έμφαση επίσης δίνεται στην κατανόηση και διδασκαλία των τεχνικών αναπνευστικής φυσικοθεραπείας, της βελτίωσης της λειτουργικής ικανότητας ασθενών με αποφρακτικού, περιοριστικού ή μεικτού τύπου παθήσεις καθώς και στην εισαγωγή των σπουδαστών στη δομή, οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων πνευμονικής αποκατάστασης.

Η ύλη που αφορά το καρδιαγγειακό σύστημα εστιάζεται στην αξιολόγηση και θεραπευτική προσέγγιση των εξής θεματικών ενοτήτων: α) καρδιαγγειακών παθήσεων, β) αρτηριακής υπέρτασης και υπότασης, γ) στεφανιαίας νόσου, δ) χειρουργείων καρδιάς και περιφερικών αγγείων, ε) καρδιακής ανεπάρκειας και στ) χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας. Έμφαση δίνεται επίσηςστη διδασκαλία και κατανόηση της καρδιοαγγειακής αποκατάστασης και στην οργάνωση και λειτουργία των προγραμμάτων άσκησης στην καρδιακή ανεπάρκεια και κατά περίπτωση.

 

Εργαστηριακό Μέρος

Η εβδομαδιαία διδακτέα ύλη του εργαστηριακού μαθήματος χωρίζεται επίσης σε δύο μέρη (αναπνευστικό και καρδιαγγειακό).

Η διδακτέα ύλη που αφορά το αναπνευστικό σύστημα εστιάζεται στη διδασκαλία και πρακτική εφαρμογή των: α)  τεχνικών αναπνευστικής φυσικοθεραπείας, β) διαφραγματικής αναπνοής, γ) ακρόαση πνευμονικών ήχων, δ) θέσεων παροχέτευσης, ε) άλλων τεχνικών βρογχικού καθαρισμού, στ) μετεγχειρητικής αναπνευστικής φυσικοθεραπείας και ζ) εφαρμογή προγραμμάτων πνευμονικής αποκατάστασης.

Η διδακτέα ύλη που αφορά το καρδιαγγειακό σύστημα εστιάζεται στην διδασκαλία και πρακτική εφαρμογή των εξής: α) Ψηλάφηση αρτηριακού σφυγμού και ακρόαση καρδιακών τόνων και πνευμονικών ήχων, β) μέτρησης αρτηριακής πίεσης, γ) εφαρμογή λειτουργικών δοκιμασιών αξιολόγησης καρδιολογικού ασθενή, δ) διδασκαλία καρδιοαανπνευστικής ανάνηψης και ε) εφαρμογή θεραπευτικών ασκήσεων και προγραμμάτων αποκατάστασης καρδιοαγγειακών παθήσεων.

Για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος θα γίνει επίδειξη και πρακτική εφαρμογή όλων των σχετικών με τα μαθήματα σύγχρονων εξοπλισμών.

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Θεωρητικό Μέρος

Συμπεριλαμβάνονται πολλοί τρόποι διδασκαλίας, όπως: ι) εισηγήσεις και διαλέξεις του διδάσκοντα καθηγητή, ιι) συζητήσεις κλινικών περιστατικών μεταξύ ομάδων σπουδαστών και διδάσκοντα, ιιι) παρουσιάσεις και εργασίες σπουδαστών (μεμονωμένα ή σε μικρές ομάδες) χρησιμοποιώντας έγκυρες ερευνητικές πηγές (ανάθεση έργου υπό μορφή μικρών project), ιν) διαλέξεις από επισκέπτες καθηγητές καθώς και ν) συζητήσεις (interactivesessions) μέσω χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (π.χ. πολυμέσων, ηλεκτρονικές συζητήσεις μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης /ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.α.).

 

Εργαστηριακό Μέρος

Επίδειξη τεχνικών και μεθόδων αξιολόγησης και θεραπείας από τον διδάσκοντα καθηγητή και πρακτική άσκηση των φοιτητών σε μικρές ομάδες υπό την εποπτεία του διδάσκοντα. Επίσης, όπου κρίνεται σκόπιμο, χρήσιμο και εφικτό θα γίνονται και εκπαιδευτικές επισκέψεις.

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Για το θεωρητικό μέρος του μαθήματος, η αξιολόγηση θα γίνεται στο τέλος κάθε εξαμήνου με την μορφή γραπτών εξετάσεων με θέματα ανάπτυξης που καλύπτουν το μεγαλύτερο δυνατό εύρος της εξεταστέας ύλης. Τμήμα της εξέτασης μπορεί να περιλαμβάνει και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών προκειμένου να καλυφθεί η διδακτές ύλη ευρύτερα. Δίδεται επίσης η δυνατότητα να ανατεθούν προαιρετικές εργασίες στην πορεία του εξαμήνου που θα ληφθούν υπόψη στην τελική βαθμολογία.

Για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, εξετάζεται η επάρκεια των φοιτητών σε κάθε εργαστηριακή άσκηση ξεχωριστά.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • να αξιολογούν τους ασθενείς με αναπνευστικές και καρδιοαγγειακές παθήσεις, να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές αποκατάστασης της κάθε πάθησης και να είναι σε θέση να επιλέξουν τεκμηριωμένα τα καταλληλότερα θεραπευτικά μέσα αποκατάστασης.
 • να εφαρμόζουν ολοκληρωμένα θεραπευτικά μετεγχειρητικά προγράμματα για ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε χειρουργεία θώρακα, καρδιάς κτλ., τα οποία είναι ασφαλή και κατάλληλα για την κάθε κλινική περίπτωση, συμπεριλαμβανομένου και ασθενών υψηλού κινδύνου μετεγχειρητικών επιπλοκών.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική:

 1. Γραμματοπούλου Ε., Βαβουράκη Ε. (1999). Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία. Έκδοση ΤΕΙ Αθήνας.
 2. Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας (2003). Φυσικοθεραπεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
 3. Μπάρλου Πανοπούλου E. (2003). Φυσικοθεραπευτική φροντίδα αναπνευστικού αρρώστου, Εκδόσεις Μίνωας, Αθήνα.
 4. Μπάρλου Ε., Πανόπουλος Γ. (2006) Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία σε Πνευμονικές και μη παθήσεις. Εκδόσεις Σάλτο, Αθήνα.
 5. Παπαδοπούλου Χ. (2008). Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία.  Έκδοση ΑΤΕΙ Θεσ/νίκης.
 6. Μυριανθεύς Π., Μπαλτόπουλος Γ. (2005). Μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, Ιατρικές εκδόσεις Πασχαλίδης,  Αθήνα.
 7. Reid W.D., Chung F. (2009). Κλινική Προσέγγιση στην Καρδιοαναπνευστική Φυσικοθεραπεία. (Μετάφραση Αγγλικής Έκδοσης) Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδης, Αθήνα.
 8. Chapman S., Robinson G., Stradling J., West S. (2007). Oxford Εγχειρίδιο Πνευμονολογίας (Μετάφραση Αγγλικής Έκδοσης) Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδης, Αθήνα.

 

Ξενόγλωσση:

 1. BrewisR.A.L. (2003). Νόσοι του Αναπνευστικού Συστήματος. Εκδ. Παρισιάνος, Αθήνα.
 2. EllisE., KeyA.J. (1994). Issues in Cardiorespiratory Physiotherapy.  Butterworth-Heinemmann. 2nd ed., Oxford.
 3. Frownfelter D., Dean E. (2006). Cardiovascular and Pulmonary Physical Therapy. Evidence and Practice. Mosby Elsevier. 4th ed.
 4. Polden M.M. (1990). Physiotherapy in obstetrics and gynaecology.
 5. Pryor J.A., Prasad S.A. (2002). Physiotherapy for respiratory and Cardiac Problems. Adults and Paediatrics.  Churchill Livingstone. 3rd ed., London.
 6. Stephenson R., O’ Connor L.G. (2000). Obstetrics and gynaecology care in Physical Therapy.Slack Incorporated, 2nd Edition, US.
 7. Wilkins R.L., Sheldon R.L., Krider S.J. (2005). Clinical Assessment in Respiratory Care. 4th edition, Mosby Elsevier.

Τελευταία ΝέαΚαταγραφή πληροφοριών & χαρακτηριστικών σχετικών με τα προβλήματα της οσφύος

Επικοινωνία

Ψαρρών 6, Μυρτιά 25100, Αίγιο
phone 26910.61150 fax26910.61250
emailΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

find us on facebook