Μάθημα:

ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Κωδικός:

ΦΒ3

Εξάμηνο διδασκαλίας:

Β

Κατηγορία μαθήματος:

Μάθημα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ)

Τύπος μαθήματος:

Θεωρητικό

Ώρες διδασκαλίας:

2

Πιστωτικές μονάδες (ECTS):

3

Προαπαιτούμενο μάθημα:

----------

Εξαρτώμενο μάθημα:

----------

 

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι:

 • Η εμβάθυνση βασικών εννοιών της νευροφυσιολογίας όπως για παράδειγμα το βασικό νευρικό κύτταρο (νευρώνας) και τις λειτουργίες που επιτελεί, σύναψη και νευρομυική σύναψη, φυσιολογία μυοτατικού αντανακλαστικού, ο εγκεφαλικός φλοιός και οι νοητικές λειτουργίες που επιτελεί, πυραμιδικό και εξωπυραμιδικό σύστημα κ.α.

 • Η γνώση της κλινικής σημειολογίας, που προκύπτει από την κλινική εξέταση, φυσιολογικής και μη φυσιολογικής λειτουργίας τόσο της κινητικής όσο και της αισθητικής οδού του νευρικού συστήματος

 • Η κατανόηση από τους φοιτητές τι δηλώνει και τι σημαίνει κάθε κλινικό σημείο που εξετάζεται ή εκδηλώνεται. Πιο συγκεκριμένα που είναι η βλάβη και ποιό πιθανό αισθητικό/κινητικό έλλειμμα ακολουθεί.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι φοιτητές θα εισαχθούν στη νευροφυσιολογία ξεκινώντας από τη μελέτη του βασικού νευρικού κυττάρου (νευρώνας) και τη διασύνδεση μεταξύ νευρώνων που ονομάζεται σύναψη. Στο κομμάτι αυτό θα γίνει λεπτομερής ανάλυση της σύναψης (συναπτικά κομβία, συναπτικό χάσμα, νευροδιαβιβαστές και δράση τους, λειτουργία μετασυναπτικών υποδοχέων) και θα διδαχθούν διεξοδικά τα ηλεκτρικά φαινόμενα κατά τη διέγερση του νευρώνα με αναφορά στο δυναμικό ηρεμίας και δυναμικό διέγερσης και τους τρόπους που αυτά δημιουργούνται. Η μελέτη περιλαμβάνει και ειδικά χαρακτηριστικά φαινόμενα όπως προσυναπτική αναστολή, άθροιση στο χρόνο των νευρικών ώσεων, κόπωση της συναπτικής διαβίβασης και επίδραση φαρμάκων στην διαβίβαση. Οργάνωση του Νευρικού Συστήματος (ΝΣ) σε κινητικό και αισθητικόσκέλος με ιδιαίτερη έμφαση στην διάκριση τριών επιπέδων λειτουργίας του νευρικού συστήματος (νωτιαίο, κατώτερο εγκεφαλικό και φλοιώδες εγκεφαλικό επίπεδο). Στη συνέχεια ακολουθεί η μελέτη του αισθητικού σκέλους του ΝΣ ξεκινώντας από τους τύπους των αισθητικών υποδοχέων και τα ερεθίσματα που ανιχνεύουν και τη μετατροπή του αισθητικού ερεθίσματος σε νευρική ώση. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η φυσιολογική ταξινόμηση των νευρικών ινών ανάλογα με την ταχύτητα αγωγής. Διεξοδική μελέτη θα γίνει για το σύστημα μεταβίβασης των ιδιοδεκτικών ώσεων από την περιφέρεια στο ΚΝΣ, η οποία περιλαμβάνει το σύστημα των οπίσθιων δεσμών και το προσθιοπλάγιο νωτιαιοθαλαμικό σύστημα. Ακολουθεί η μελέτη του αισθήματος του πόνου με την ανάλυση υποδοχέων πόνου, τη μεταβίβαση των σημάτων στο ΚΝΣ, το εγκεφαλικό και νωτιαίο σύστημα του πόνου και την επέξήγηση της αναλγησίας. Θα γίνει αναφορά στη διάκριση σε σωματικό και σπλαχνικό πόνο και στα θερμικά ερεθίσματα. Οργάνωση του νωτιαίου μυελού (ΝΜ) για τιςκινητικές λειτουργίες. Οι μυϊκοί υποδοχείς, οι μυϊκές άτρακτοι και τα τενόντια όργανα του Golgi και οι ρόλοι τους στο μυϊκό έλεγχο. Διεξοδική μελέτη του μυοτατικού αντανακλαστικού (στατικό και δυναμικό) και κλινική εφαρμογή αυτού. Τενόντια αντανακλαστικά, νωτιαία αντανακλαστικά, αντανακλαστικά εγκεφαλικού στελέχους. Ο ρόλος του εγκεφαλικού στελέχους στον έλεγχο της κινητικής λειτουργίας. Η επόμενη θεματική ενότητα περιλαμβάνει τον έλεγχο των κινήσεων από τον κινητικό φλοιό, τα βασικά γάγγλια και την παρεγκεφαλίδα. Θα μελετηθεί ο κινητικός φλοιός και το φλοιονωτιαίο (πυραμιδικό) δεμάτιο και ο έλεγχος που ασκείται στα κατώτερα επίπεδα λειτουργίας του ΝΣ. Ακολουθεί η μελέτη της παρεγκεφαλίδας που περιλαμβάνει τις προσαγωγές και απαγωγές οδούς αυτής, τη συνεργασία της παρεγκεφαλίδας με το ΝΜ και το εγκεφαλικό στέλεχος στον έλεγχο των κινήσεων στάσης και ισορροπίας και τη λετουργία της στον έλεγχο των σκελετικών μυών. Θα μελετηθούν τα βασικά γάγγλια που αποτελούν ένα επιπλέον επικουρικό μηχανισμό στον έλεγχο των κινήσεων. Ο εγκεφαλικός φλοιός και οι νοητικές λειτουργίες του εγκεφάλου. Συστήματα ενεργοποίησης του εγκεφάλου. Μεταιχμιακό σύστημα. Εγρήγορση και ύπνος. Γενική οργάνωση του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Βασικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας του συμπαθητικού και παρασυμπαθητικού. Χολινεργικές και αδρενεργικές ίνες. Υποδοχείς εκτελεστικών οργάνων. Αυτόνομα αντανακλαστικά και συμπαθητική αντίδραση υπερέντασης.

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ο τρόπος διδασκαλίας γίνεται με τη βοήθεια παρουσιάσεων PowerPoint με προβολέα με αμφίδρομη συμμετοχή διδάσκοντος και φοιτητών (interactivesessions).

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση θα γίνεται στο τέλος κάθε εξαμήνου με την μορφή γραπτών εξετάσεων με θέματα ανάπτυξης που καλύπτουν το μεγαλύτερο δυνατό εύρος της εξεταστέας ύλης. Τμήμα της εξέτασης μπορεί να περιλαμβάνει και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών προκειμένου να καλυφθεί η διδακτέα ύλη ευρύτερα. Δίδεται επίσης η δυνατότητα να ανατεθούν προαιρετικές εργασίες στην πορεία του εξαμήνου που θα ληφθούν υπόψη στην τελική βαθμολογία.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • κατανοούν και να διακρίνουν τις βασικές αρχές της νευροφυσιολογίας.

 • αντιλαμβάνονται τη διάκριση του νευρικού συστήματος σε εκτελεστικό κινητικό μηχανισμό, σε ρυθμιστικό κινητικό μηχανισμό και σε αισθητικό σκέλος με τις αισθητικότητες που εξυπηρετεί.

 • να κατανοούν τις ανώτερες φλοιώδεις λειτουργίες και την οργάνωση τόσο του κινητικού προτύπου όσο και του κινητικού πλάνου. Να μπορούν να διακρίνουν ποια και πως συσχετίζονται τα αισθητικά και κινητικά νευρωνικά κυκλώματα στο σχεδιασμό του κινητικού πλάνου και ποιος είναι ο ρόλος των ειδικών αισθήσεων σε αυτό.

 • να μπορούν να διακρίνουν ποια κλινικά σημεία επέρχονται από συγκεκριμένη βλάβη του νευρικού συστήματος και βάσει του νευροφυσιολογικού μηχανισμού να μπορούν να κατανοήσουν τα κινητικά/αισθητικά ελλείμματα που παρουσιάζονται στους ασθενείς.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική:

 1. Κάζης Α.Δ. (1989). Κλινική Νευροφυσιολογία. University Press Studio, Θεσ/νίκη.

 2. Guyton A.J., Hall J.E. (2004). Φυσιολογία του ανθρώπου. (Μετάφραση Αγγλικής Έκδοσης) Ιατρικές εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα.

 

Ξενόγλωσση:

 1. Daube J.R. (2002). Clinical Neurophysiology. 2nd ed. Oxford University Press, Oxford.

 2. Kandel E.R, Schwartz J.H., Jessell T.M. (2000). Principles of Neural Science. 4th ed. Mc Graw and Hill.

 3. Latash M.L. (2008). Neurophysiological Basis of Movement. 2nd ed. Human Kinetics, Illinois.

Τελευταία ΝέαΚαταγραφή πληροφοριών & χαρακτηριστικών σχετικών με τα προβλήματα της οσφύος

Επικοινωνία

Ψαρρών 6, Μυρτιά 25100, Αίγιο
phone 26910.61150 fax26910.61250
emailΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

find us on facebook