Μάθημα:

ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΚΡΩΝ

Κωδικός:

ΦΒ4

Εξάμηνο διδασκαλίας:

Β

Κατηγορία μαθήματος:

ΜΕ (Μάθημα Ειδικότητας)

Τύπος μαθήματος:

Θεωρητικό & Εργαστηριακό

Ώρες διδασκαλίας:

8 (4 Θεωρία, 4 Εργαστήριο)

Πιστωτικές μονάδες (ECTS):

8

Προαπαιτούμενο μάθημα:

---------------

Εξαρτώμενο μάθημα:

---------------

 

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση των φοιτητών φυσικοθεραπείας στη σχετική γνώση με τις ιδιαιτερότητες της κίνησης των μελών του ανθρώπινου σώματος και η καλλιέργεια των δεξιοτήτων ανάλυσης της κίνησης και εντοπισμού των παθολογικών προτύπων της. Διδάσκεται η ιδιαίτερη μορφολογία και αρθροκινηματική της κάθε άρθρωσης των άνω και κάτω άκρων βάσει των γνώσεων των διδαχθέντων μαθημάτων της ανατομίας και της βασικής κινησιολογίας. Αναλύονται οι κινήσεις που εκτελούνται μέσα στα φυσιολογικά όρια κίνησης των πιο πάνω αρθρώσεων, οι μύες που συμμετέχουν ως πρωταγωνιστές, συναγωνιστές, ανταγωνιστές, εξουδετεροποιοί και σταθεροποιοί και οι συνεργίες που προκύπτουν σε πολυαρθρικές κινήσεις. Επίσης, τονίζεται ο ρόλος των συνδέσμων στην καθοδήγηση και στον περιορισμό των αρθρικών κινήσεων.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος

Στο θεωρητικό σκέλος του μαθήματος διδάσκεται η ανάλυση κίνησης των αρθρώσεων του άνω άκρου (ώμου ωμοπλατοθωρακικής, αγκώνα, πηχεοκαρπικής και αρθρώσεων του καρπού, του άκρου χεριού και δακτύλων) και κάτω άκρου (ισχίου, γόνατος, ποδοκνημικής και αρθρώσεων του ταρσού και του άκρου ποδιού και δακτύλων) όπως καθορίζεται από την ανατομική κατασκευή τους. Γίνεται η ανάλυση της κίνησης σε συνάρτηση με τη μυϊκή λειτουργία τους, καθώς και η ανάλυση των τάσεων που αναπτύσσονται από τα θυλακοσυνδεσμικά στοιχεία σε διάφορα σημεία της φυσιολογικής τροχιάς. Γίνεται επίσης μυϊκός έλεγχος των πρωταγωνιστών μυών και παρατίθενται συγκεκριμένα παραδείγματα μη φυσιολογικής κινηματικής λειτουργίας.

 

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος

Στο εργαστηριακό σκέλος του μαθήματος διδάσκονται τα αποτελέσματα της μυϊκής δράσης στα άνω και κάτω άκρα, καθώς και εφαρμογές κινητικής και κινηματικής ανάλυσης των κινήσεων του κάτω άκρου: Ισχίο – Γόνατο - Ποδοκνημική - Άκρος πόδας. Αναλύεται επίσης ο τρόπος που αλληλεπιδρούν οι αρθρώσεις μέσα στο σύστημα της κλειστής κινητικής αλυσίδας και πως καταλήγουν στη φόρτιση του πέλματος και στην επιστροφή των φορτίων από την εδαφική αντίδραση. Παρουσιάζεται επίσης ο φυσιολογικός πυελικός ρυθμός. Διδάσκεται η σύνθετη λειτουργία του ώμου σε συνεργασία με την ωμοπλάτη και την κλείδα, στα πλαίσια του φυσιολογικού ωμοβραχιόνιου ρυθμού, οι ιδιαιτερότητες των κινήσεων του αγκώνα και η πολύπλοκη δομή και κίνηση των αρθρώσεων του καρπού. Αναλύεται επίσης η δράση των μακρών και βραχέων μυών που ορίζουν τις λεπτές κινήσεις του αντίχειρα και των λοιπών δακτύλων

Γίνονται αναλύσεις κινήσεων ανοιχτής και κλειστής αλυσίδας σε διάφορες θέσεις (πχ. γονυπετή, τετραποδική), αλλά και κατά την εκτέλεση συνηθισμένων καθημερινών και αθλητικών κινήσεων όπως η διαδικασία του φαγητού, το κλώτσημα μπάλας, η ρίψη αντικειμένου κλπ.

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος

Διαλέξεις-εισηγήσεις του διδάσκοντα καθηγητή με χρήση πίνακα, διαφανοσκοπείου, σταθερό προβολικό σύστημα καθώς και συζητήσεις κλινικών περιστατικών μεταξύ ομάδων σπουδαστών και διδάσκοντα. Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (Πολυμέσων, ηλεκτρονική συζήτηση μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

 

Εργαστηριακό Μέρος

Ψηλάφηση των μυών και μη συσταλτών δομών του άνω και κάτω άκρου. Μυϊκός έλεγχος των μυών της περιοχής. Ανάλυση κινήσεων σε ανοιχτή και κλειστή βιοκινητική αλυσίδα ελεύθερα καθώς και με χρήση εξοπλισμού (λάστιχα, ελεύθερα βάρη κλπ). Εκτέλεση από τους σπουδαστές κινήσεων του ανθρώπινου σώματος με πλήρη κινησιολογική ανάλυση. Αξιολόγηση της ποιότητας της κίνησης και σχόλια σχετικά με παθολογικά ευρήματα. Παρουσίαση και ανάλυση σύνθετων δραστηριοτήτων (π.χ. Αθλητικών) που εμπεριέχουν ώθηση, έλξη, ρίψη, πλήξη, λάκτισμα, πρόσκρουση, υποστήριξη, κτλ. Δια χειρός έλεγχος μυϊκής ισχύος.

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Θεωρητικό Μέρος

Η αξιολόγηση θα γίνεται στο τέλος κάθε εξαμήνου με την μορφή γραπτών εξετάσεων με θέματα ανάπτυξης που καλύπτουν το μεγαλύτερο δυνατό εύρος της εξεταστέας ύλης. Τμήμα της εξέτασης μπορεί να περιλαμβάνει και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών προκειμένου να καλυφθεί η διδακτέα ύλη ευρύτερα. Δίδεται επίσης η δυνατότητα να ανατεθούν προαιρετικές εργασίες στην πορεία του εξαμήνου που θα ληφθούν υπόψη στην τελική βαθμολογία.

 

Εργαστηριακό Μέρος

Για το εργαστηριακό Μέρος η αξιολόγηση θα είναι συνεχής (καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου), και θα γίνεται με την μορφή προφορικής εξέτασης των εφαρμογών που διδάχτηκαν στο εργαστήριο.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • να περιγράψει την κατασκευή και κινηματική των αρθρώσεων των άνω και κάτω άκρων, καθώς και της πυελικής ζώνης.

 • να γνωρίζει τη δομή, τις κινήσεις και τις δυνάμεις που επιδρούν στις εμπλεκόμενες αρθρώσεις.

 • να αντιλαμβάνεται την πολυπλοκότητα της αρχιτεκτονικής και λειτουργικής δραστηριότητας (α) της ποδοκνημικής και του άκρου πόδα σε φάση φόρτισης (β) του καρπού και των δακτύλων κατά την εκτέλεση των λεπτών κινήσεων του άκρου χεριού.

 • να μπορεί να αναλύσει διάφορα πρότυπα κινήσεων και να περιγράψει πρωταγωνιστές, ανταγωνιστές, επικουρικούς και σταθεροποιούς μύες.

 • να αναγνωρίζει και να αιτιολογεί αποκλίσεις από το φυσιολογικό (παθοκινησιολογία)

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική:

 1. Δούκας Ν. (1991). Κινησιολογία. Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας.

 2. Σφετσιώρης Δ. (2003). Κινησιολογία Εισαγωγή-Άνω Άκρο DKS, Αθήνα.

 3. Κapandji, I.A.(2001). Η Λειτουργική Ανατομική των Αρθρώσεων, Τόμος 1 & 2: Άνω & Κάτω άκρα. Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, Αθήνα.

 4. Hamilton N . Luttgens K. (2003). Κινησιολογία. Επιστημονική βάση της ανθρώπινης κίνησης Εκδ. Παρισιάνου, Αθήνα.

 5. Smith L. Weiss E Lehmkuhl. (2005). Brunnstrom's Κλινική Κινησιολογία Εκδ. Παρισιάνου Αθήνα.

 

Ξενόγλωσση:

 1. Galley P.M. & Forster A.L (1987). Human Movement. An introductory text for Physiotherapy students. Churchill Livingstone.

 2. Hislop HJ, Montgomery J. (2001). Έλεγχος της Μυϊκής Λειτουργικής Ικανότητας. Παρισιάνος, Αθήνα,.

 3. Hamilton N. & Luttgents K. (2003). Κινησιολογία : Επιστημονική βάση της ανθρώπινης κίνησης. Εκδόσεις Παρισιάνου.

 4. Levangie P., Norkin C. (2005). Joint Structure and Function. A Comprehensive Analysis. F.A. Davis Company, Philadelphia.

 5. Nordin M & Frankel V.H. (1989). Basic biomechanics of the musculoskeletal system. Lee & Febiger.

 6. Oatis C.A. Kinesiology (2004). The Mechanics & Pathomechanics of Human Movement. Lippincott Williams & Wilkins.

 7. Perry J. (1992). Gait analysis : Normal and Pathological function. SLACK Incorporated.

 8. Smidt G.L. (1990). Clinics in Physical Therapy : Gait in Rehabilitation. Churchill Livingstone.

 9. Smith LK, Weiss EL, Lehmkuhl LD (1996). Brunnstrom΄s Clinical Kinesiology. F.A. Davis Company, Philadelphia.

 10. Whittle M. (1991). Gait analysis : An introduction. Butterworth.

Τελευταία ΝέαΚαταγραφή πληροφοριών & χαρακτηριστικών σχετικών με τα προβλήματα της οσφύος

Επικοινωνία

Ψαρρών 6, Μυρτιά 25100, Αίγιο
phone 26910.61150 fax26910.61250
emailΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

find us on facebook