Μάθημα:

ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΡΜΟΥ

Κωδικός:

ΦΑ4

Εξάμηνο διδασκαλίας:

Α

Κατηγορία μαθήματος:

ΜΕ

Τύπος μαθήματος:

Θεωρητικό & Εργαστηριακό

Ώρες διδασκαλίας:

6 (3 Θεωρία, 3 Εργαστήριο)

Πιστωτικές μονάδες (ECTS):

6

Προαπαιτούμενο μάθημα:

------------

Εξαρτώμενο μάθημα:

------------

 

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση του σπουδαστή στις βασικές αρχές αναγνώρισης, ανάλυσης και μελέτης της ανθρώπινης κίνησης. Αναπτύσσονται οι βασικοί νόμοι της μηχανικής που διέπουν τη στάση, την κίνηση και την ισορροπία του ανθρώπινου σώματος, με την κατανόηση των αξόνων και επιπέδων κίνησης, των επιδράσεων των μοχλών και του κέντρου βάρους, στη ανάπτυξη ροπών. Βάσει αυτών, παράλληλα με τις αρχές της βιολογίας, αναλύονται οι επιπτώσεις στην αρθρική κίνηση των επιμέρους τύπων μυϊκών δράσεων σε ανοιχτή και κλειστή κινητική αλυσίδα. Ακολούθως, εφαρμόζεται η προαναφερθείσα γνώση στην κινησιολογία του κορμού και της κεφαλής.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος

Το θεωρητικό μέρος της Κινησιολογίας κορμού περιέχει τις εξής θεματικές ενότητες: Εισαγωγή στην κινησιολογία και ανάλυση των βασικών αρχών Μηχανικής της Κίνησης που αναφέρονται σε δυνάμεις, μοχλούς και ροπές, κέντρο βάρους και ισορροπία, αδράνεια, έργο και ενέργεια, επίπεδα κίνησης. Περιγραφή των τύπων οστών και αρθρώσεων, της αρθροκινηματικής και των βαθμών ελευθερίας, της ανοιχτής και κλειστής κινητικής αλυσίδας και της φυσιολογικής όρθιας στάσης. Εισαγωγή στη μυϊκή λειτουργία, είδη μυϊκών συστολών, μηκοδυναμική & ταχοδυναμική σχέση, ζεύγη δυνάμεων στο ανθρώπινο σώμα, φυσιολογικό & μηχανικό πλεονέκτημα. Στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζονται επίσης η δομή και λειτουργία της αυχενικής, θωρακικής και οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, της πυέλου και των πλευρών με τη μηχανική ανάλυση της αναπνοής. Θα παρουσιαστεί επίσης η λειτουργία των μυών του προσώπου και της γναθοκροταφικής άρθρωσης.

 

Εργαστηριακό Μέρος

Στο εργαστηριακό σκέλος του μαθήματος αναλύονται με πρακτικά παραδείγματα οι εφαρμογές των αρχών της φυσικής σε απλές κινήσεις και δραστηριότητες της καθημερινότητας. Αναλύεται επίσης η όρθια στάση και δοκιμάζονται στην πράξη παράμετροι που την επηρεάζουν (κέντρο βάρους, βάση στήριξης, γραμμή βαρύτητας κ.λ.π.). Επίσης αναλύονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, αναφορικά με τις φορτίσεις, που προκύπτουν με τη διαφοροποίηση της στάσης από όρθια σε καθιστή, ύπτια ή πλάγια κατάκλιση. Γίνονται εφαρμογές κινητικής ανάλυσης σε έκκεντρες και σύγκεντρες μυϊκές δράσεις, σε διάφορα επίπεδα & άξονες κίνησης, με ανάλυση της τροχιάς κίνησης & των βαθμών ελευθερίας. Εμβαθύνεται επίσης η ανάλυση & σύνθεση δυνάμεων στο ανθρώπινο σώμα σε πραγματικές συνθήκες κίνησης καθώς και οι ροπές που δημιουργούνται με το παραγόμενο έργο και την απαιτούμενη μυϊκή δύναμη. Γίνονται επίσης και εφαρμογές κινητικής και κινηματικής ανάλυσης στις επιμέρους μοίρες της σπονδυλικής στήλης καθώς και στις μυϊκές δράσεις των μυών του προσώπου.

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Θεωρητικό Μέρος

Διαλέξεις-εισηγήσεις του διδάσκοντα καθηγητή με χρήση πίνακα, διαφανοσκοπείου, σταθερό προβολικό σύστημα καθώς και συζητήσεις κλινικών περιστατικών μεταξύ ομάδων σπουδαστών και διδάσκοντα.

Συζήτηση στην τάξη και ανατροφοδότηση. Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (Πολυμέσων, ηλεκτρονική συζήτηση μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

 

Εργαστηριακό Μέρος

Παρουσίαση του υπό επεξεργασία θέματος από τον διδάσκοντα, χρησιμοποιώντας ως μοντέλο ένα σπουδαστή. Στη συνέχεια η σπουδαστές ανά μικρές ομάδες των δύο-τριών ατόμων, μελετούν και αναλύουν σχετικές πρακτικές εφαρμογές υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτικού.

Χρήση εξοπλισμού του εργαστηρίου για καλύτερη κατανόηση του διδακτικού αντικειμένου (προπλάσματα του ανθρώπινου σώματος, μπάλες ιμάντες κλπ).

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Θεωρητικό Μέρος

Η αξιολόγηση θα γίνεται στο τέλος κάθε εξαμήνου με την μορφή γραπτών εξετάσεων με θέματα ανάπτυξης που καλύπτουν το μεγαλύτερο δυνατό εύρος της εξεταστέας ύλης. Τμήμα της εξέτασης μπορεί να περιλαμβάνει και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών προκειμένου να καλυφθεί η διδακτέα ύλη ευρύτερα. Δίδεται επίσης η δυνατότητα να ανατεθούν προαιρετικές εργασίες στην πορεία του εξαμήνου που θα ληφθούν υπόψη στην τελική βαθμολογία.

 

Εργαστηριακό Μέρος

Για το εργαστηριακό Μέρος η αξιολόγηση θα είναι συνεχής (καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου), και θα γίνεται με την μορφή προφορικής εξέτασης των εφαρμογών που διδάχτηκαν στο εργαστήριο.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • να κατανοούν τις αρθρώσεις που συμμετέχουν στην ανθρώπινη κίνηση και να την αναλύουν στα επίπεδα και τους άξονες που επιτελείται.

 • να κατανοούν τις φορτίσεις που αναπτύσσονται με τις διάφορες κινήσεις και πως διαφοροποιούνται αυτές με τις αλλαγές θέσεων του σώματος και μοχλοβραχιόνων

 • να προσδιορίζουν το μυϊκό έργο που εκτελείται

 • να περιγράφουν την κατασκευή και κινηματική των αρθρώσεων της σπονδυλικής στήλης και πυελικής ζώνης και των μυών του προσώπου

 • να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τη φυσιολογική κίνηση και να εντοπίζουν τις επιπτώσεις της μη-φυσιολογικής κίνησης.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική:

 1. Δούκας Ν. (1991). Κινησιολογία. Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας.

 2. Σφετσιώρης Δ. (2003). Κινησιολογία Εισαγωγή-Άνω Άκρο DKS, Αθήνα.

 3. Κapandji, I.A.(2001). Η Λειτουργική Ανατομική των Αρθρώσεων, Τόμος 3: Ο Κορμός και η Σπονδυλική Στήλη. Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, Αθήνα.

 4. Hamilton N . Luttgens K.(2003). Κινησιολογία. Επιστημονική βάση της ανθρώπινης κίνησης Εκδ. Παρισιάνου, Αθήνα.

 5. Smith L. Weiss E Lehmkuhl. (2005). Brunnstrom's Κλινική Κινησιολογία Εκδ. Παρισιάνου Αθήνα.

 

Ξενόγλωσση:

 1. Galley P.M. & Forster A.L. Human Movement (1987). An introductory text for Physiotherapy students. Churchill Livingstone.

 2. Hislop HJ, Montgomery J. (2001). Έλεγχος της Μυϊκής Λειτουργικής Ικανότητας. Παρισιάνος, Αθήνα,.

 3. Hamilton N. & Luttgents K. (2003). Κινησιολογία : Επιστημονική βάση της ανθρώπινης κίνησης. Εκδόσεις Παρισιάνου.

 4. Levangie P., Norkin C. (2005). Joint Structure and Function. A Comprehensive Analysis. F.A. Davis Company, Philadelphia.

 5. Nordin M & Frankel V.H. (1989). Basic biomechanics of the musculoskeletal system. Lee & Febiger.

 6. Oatis C.A. Kinesiology (2004). The Mechanics & Pathomechanics of Human Movement. Lippincott Williams & Wilkins.

 7. Perry J. (1992). Gait analysis : Normal and Pathological function. SLACK Incorporated.

 8. Smidt G.L. (1990). Clinics in Physical Therapy : Gait in Rehabilitation. Churchill Livingstone.

 9. Smith LK, Weiss EL, Lehmkuhl LD (1996). Brunnstrom΄s Clinical Kinesiology. F.A. Davis Company, Philadelphia.

 10. Whittle M. (1991). Gait analysis : An introduction. Butterworth.

Τελευταία ΝέαΚαταγραφή πληροφοριών & χαρακτηριστικών σχετικών με τα προβλήματα της οσφύος

Επικοινωνία

Ψαρρών 6, Μυρτιά 25100, Αίγιο
phone 26910.61150 fax26910.61250
emailΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

find us on facebook