Μάθημα:

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

Κωδικός:

ΦΑ2

Εξάμηνο διδασκαλίας:

Α

Κατηγορία μαθήματος:

Μάθημα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ)

Τύπος μαθήματος:

Θεωρητικό

Ώρες διδασκαλίας:

4

Πιστωτικές μονάδες (ECTS):

6

Προαπαιτούμενο μάθημα:

---------

Εξαρτώμενο μάθημα:

---------

 

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι να εμβαθύνουν οι φοιτητές στη γνώση του νευρικού συστήματος και των σπλάχνων αποκτώντας:

 • πλήρη ανατομική γνώση του νευρικού συστήματος που περιλαμβάνει τη γνώση του κεντρικού νευρικού (ΚΝΣ) (εγκέφαλος και νωτιαίος μυελός), του περιφερικού νευρικού (ΠΝΣ) (κρανιακά, νωτιαία και μείζονα περιφερικά νεύρα) και του αυτόνομου νευρικού (ΑΝΣ) (συμπαθητικό και παρασυμπαθητικό), καθώς και της λειτουργικότητας τους.

 • γνώση των σπλάχνων κατά συστήματα: κυκλοφορικό, αναπνευστικό, πεπτικό και σύντομη αναφορά στο ουροποιητικό και γεννητικό.

 • την ικανότητα αναγνώρισης οδηγών σημείων μέσω της γενικής επισκόπησης της κάθε ανατομικής περιοχής.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος

Γενικές έννοιες όπως κύτταρο, διαφοροποίηση κυττάρου, δημιουργία ιστού, οργάνου και συστήματος. Νευρικό σύστημα. Ορισμοί. Φαιά και λευκή ουσία νευρικού συστήματος. Νευρώνας και νευράξονας. Προσαγωγοι και απαγωγοί οδοί. Κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ): εγκέφαλος και νωτιαίος μυελός (ΝΜ). Ανατομική διαίρεση εγκεφάλου (πρόσθιος, διάμεσος, μέσος, οπίσθιος εγκέφαλος και προμήκης μυελός). Λειτουργική διαίρεση. Εγκεφαλικά ημισφαίρια και λοβοί εγκεφάλου. Φαιά και λευκή ουσία των ημισφαιρίων. Πυρήνες φαιάς ουσίας (βασικά γάγγλια, θάλαμος, υποθάλαμος). Μέσος εγκέφαλος, γέφυρα, προμήκης, παρεγκεφαλίδα. Κοιλιακό σύστημα του εγκεφάλου, παραγωγή εγκεφαλονωτιαίου υγρού. Μήνιγγες. Αγγείωση του εγκεφάλου (αρτηριακός κύκλος του Willis). Νωτιαίος μυελός. Πορεία, περιγραφή φαιάς και λευκής ουσίας. Σχηματισμός ριζών και νωτιαίων νεύρων. Λευκή ουσία και οδοί που πορεύονται κατά μήκος αυτής. Περιφερικό νευρικό σύστημα (ΠΝΣ). 12 ζεύγη κρανιακών νέυρων και 31 ζεύγη νωτιαίων νεύρων. Αυτόνομο νευρικό σύστημα (ΑΝΣ) συμπαθητικό και παρασυμπαθητικό. Συμπαθητικό στέλεχος. Παρασυμπαθητική νεύρωση σπλάχνων. Αναπνευστικό σύστημα. Μύτη, παραρίνιες κοιλότητες, λάρυγγας, τραχειοβρογχικό δέντρο, κυψελίδα. Πνεύμονες: ανατομική θέση και σημεία ακρόασης αναπνευστικού ψιθυρίσματος. Υπεζωκωτική κοιλότητα, μεσοθωράκιο. Ανατομική διαίρεση μεσοθωρακίου. Κυκλοφορικό σύστημα. Καρδιά, διαμερίσματα αυτής, βαλβίδες, πνευμονική και συστηματική κυκλοφορία. Εστίες ακρόασης καρδιακών βαλβίδων. Πορεία και μείζονες διακλαδώσεις της αορτής. Θέσεις ψηλάφησης αρτηριών. Πεπτικό σύστημα. Περιτοναϊκή κοιλότητα. Γαστρεντερικός σωλήνας (φάρυγγας, οισοφάγος, στόμαχος, λεπτό και παχύ έντερο). Ήπαρ, πάγκρεας, σπλήνας, σύστημα ενδοηπατικών και εξωηπατικών χοληφόρων. Σύντομη αναφορά στην πυλαία κυκλοφορία. Ουροποιητικό σύστημα. Ανατομική θέση νεφρών, ουρητήρων και ουροδόχου κύστης. Νεφροί, νεφρικοί κάλυκες και πύελος. Γεννητικό σύστημα. Σύντομη αναφορά στα έσω γεννητικά όργανα άρρενος και θήλεως.

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ο τρόπος διδασκαλίας γίνεται με παρουσιάσεις PowerPoint με προβολές, με αμφίδρομη συμμετοχή διδάσκοντος και φοιτητών (interactivesessions). Επίσης, γίνεται χρήση ανατομικών προπλασμάτων.

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση θα γίνεται στο τέλος κάθε εξαμήνου με την μορφή γραπτών εξετάσεων με θέματα ανάπτυξης που καλύπτουν το μεγαλύτερο δυνατό εύρος της εξεταστέας ύλης. Τμήμα της εξέτασης μπορεί να περιλαμβάνει και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών προκειμένου να καλυφθεί η διδακτέα ύλη ευρύτερα. Δίδεται επίσης η δυνατότητα να ανατεθούν προαιρετικές εργασίες στην πορεία του εξαμήνου που θα ληφθούν υπόψη στην τελική βαθμολογία.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • να γνωρίζουν σε βάθος την ανατομία του Κεντρικού και Περιφερικού Νευρικού Συστήματος και να εντοπίζουν ανατομικά συγκεκριμένες δομές βάση οδηγών επιφανειακών σημείων. Όσον αφορά την ανατομία του Αυτόνομου ΝΣ θα πρέπει να εντοπίζουν συγκεκριμένες ανατομικές δομές και να γνωρίζουν την λειτουργικότητα του (συμπαθητικού και παρασυμπαθητικού)

 • να έχουν σαφή γνώση της ανατομίας του κυκλοφορικού και του αναπνευστικού με επικέντρωση σε ειδικά σημεία της κλινικής ανατομικής όπως για παράδειγμα ποιες είναι οι εστίες ακρόασης των καρδιακών βαλβίδων, τα σημεία ακρόασης του αναπνευστικού ψιθυρίσματος, χαρακτηριστικά σημεία πορεία της αορτής (αορτικό τόξο, διχασμός κα), σημεία ψηλάφησης των μεγάλων αρτηριών (μασχαλιαία, βραχιόνια, κερκιδική κα).

 • να εμπεδώσουν βασικές δομές του πεπτικού και ουροποιητικού συστήματος με έμφαση στην αναγνώριση ανατομικών δομών με επιφανειακά οδηγά σημεία καθώς και την κλινική ανατομική.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική:

 1. Γίγης Π. (2002). Εισαγωγή στην Ανατομία του Ανθρώπου. University Studio press.

 2. Γίγης Π., Παρασκευάς Γ. (1999). Νευροανατομία. Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. University Studio press.

 3. Grays Anatomy by Drake R., Vogl W., Mitchell A.(2007). (Μετάφραση Αγγλικής Έκδοσης), Ιατρικές εκδόσεις Πασχαλίδη.

 4. Fitzerald MJ, GruenerG, MituiE. Κλινική Νευροανατομία και Νευροεπιστήμες (2009). (Μετάφραση Αγγλικής Έκδοσης), Iατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδη.

 5. Haines R. Νευροανατομία. (Μετάφραση Αγγλικής Έκδοσης), Λειτουργίες και κλινικές εφαρμογές. Iατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδη, 1999.

 6. Kahle, Leonard, Platzer (1985). Εγχειρίδιο Ανατομικής με έγχρωμο Άτλαντα (τόμος Ι, Μυοσκελετικό). (Μετάφραση Αγγλικής Έκδοσης), Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδη, Αθήνα.

 7. Moore (1998). Κλινική Ανατομική. (Μετάφραση Αγγλικής Έκδοσης), Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδη, Αθήνα.

 8. Schnell R. (2009). Κλινική Ανατομική. (Μετάφραση Αγγλικής Έκδοσης), Εκδόσεις Λίτσας, Αθήνα.

Ξενόγλωσση:

 1. Blummenfeld H. (2002). Neuroanatomy through clinical cases. Sinauer Associates.

 2. Martin J. (2003). Neuroanatomy, Text and Atlas. McGraw and Hill.

 3. Schnell R. (2009). Clinical Neuroanatomy. Lipinncott.

Τελευταία ΝέαΚαταγραφή πληροφοριών & χαρακτηριστικών σχετικών με τα προβλήματα της οσφύος

Επικοινωνία

Ψαρρών 6, Μυρτιά 25100, Αίγιο
phone 26910.61150 fax26910.61250
emailΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

find us on facebook