Μαθήματα

Οι φοιτητές -τριες με τους παρακάτω ΑΜ εξετάστηκαν ανεπιτυχώς στο Εργαστήριο της Ανατομίας. Όσοι και όσες παρακολουθούν το Πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών δεν δικαιούνται να εξεταστούν στην Θεωρία.
1078808, 1078809, 2537, 1075935, 1078118, 1075980, 2533, 2751, 1075917, 2771, 1078115, 1075897, 1078813, 1080388, 1078117, 2744, 2167, 1078814, 1075904, 1078815, 2531, 1078816, 2770, 1078818, 1075964, 2667, 2568, 2532, 1075990, 1075977, 1076026, 1078821, 1075909, 1075937, 2749, 1078106, 2262, 1078108, 2407, 1079125, 2716, 2469, 1078102, 2593, 1078825.
 
Επίσης καλούνται οι:
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΣ & ΤΣΑΓΓΑΡΗ ΣΤΕΛΛΑ να επικοινωνήσουν με την διδάσκουσα
 
Η εκπαιδευτικός

Πετροπούλου Γιαννίτσα

Μετά την αξιολόγηση των εργασιών του μαθήματος στις τελικές εξετάσεις θα χρειαστεί να απαντηθούν ερωτήσεις*

για την βελτίωση των βαθμών σύμφωνα με τον πίνακα:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ερωτησεις που πρέπει να απαντηθούν
 Υγιεινή στο Χώρο Εργασίας: Παρουσίαση των βασικών αρχών της Υγιεινής (κυριότερων φυσικών, χημικών, βιολογικών παραγόντων κινδύνου στο χώρο εργασίας και παρουσίαση μεθόδων πρόληψης αυτών) 5
Υγιεινή στο Χώρο Εργασίας: Πρόληψη μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων. 2
Επαγγελματικοί κίνδυνοι - Ασφάλεια στο Χώρο Εργασία: Ανάλυση των εννοιών επικινδυνότητα- κίνδυνος. Μεθοδολογία εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου. Δείκτες επικινδυνότητας.  5
Επαγγελματικοί κίνδυνοι - Ασφάλεια στο Χώρο Εργασία:  Παρουσίαση εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου με παραδείγματα στους κυριότερους τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας. 2
Επαγγελματικοί κίνδυνοι - Ασφάλεια στο Χώρο Εργασία: Διενέργεια μετρήσεων φυσικών, χημικών, βιολογικών παραγόντων κινδύνου στο χώρο εργασίας. Εργονομία και πρόληψη ατυχημάτων. 0
Επαγγελματικά Νοσήματα: Παρουσίαση των κυριότερων επαγγελματικών νόσων , όπως αναφέρονται στην εθνική νομοθεσία (π.δ. 41/2012 - σε συμμόρφωση με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/670/ΕΚ της 19.9.2003): α) ασθένειες που προκαλούνται από χημικούς παράγοντες 0
Επαγγελματικά Νοσήματα: Παρουσίαση των κυριότερων επαγγελματικών νόσων , όπως αναφέρονται στην εθνική νομοθεσία (π.δ. 41/2012 - σε συμμόρφωση με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/670/ΕΚ της 19.9.2003): β) ασθένειες του δέρματος που προκαλούνται από ουσίες και παράγοντες που δεν περιλαμβάνονται σε άλλες θέσεις, γ) ασθένειες που προκαλούνται από την εισπνοή ουσιών και παραγόντων που δεν καταγράφονται σε άλλες θέσεις,  2
Επαγγελματικά Νοσήματα: Παρουσίαση των κυριότερων επαγγελματικών νόσων , όπως αναφέρονται στην εθνική νομοθεσία (π.δ. 41/2012 - σε συμμόρφωση με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/670/ΕΚ της 19.9.2003):  δ) λοιμώδεις και παρασιτικές ασθένειες, ε) ασθένειες προκαλούμενες από φυσικούς παράγοντες.  1
Επαγγελματικά Νοσήματα: Παρουσίαση των κυριότερων επαγγελματικών νόσων , όπως αναφέρονται στην εθνική νομοθεσία (π.δ. 41/2012 - σε συμμόρφωση με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/670/ΕΚ της 19.9.2003): α) ασθένειες που προκαλούνται από χημικούς παράγοντες, β) ασθένειες του δέρματος που προκαλούνται από ουσίες και παράγοντες που δεν περιλαμβάνονται σε άλλες θέσεις, γ) ασθένειες που προκαλούνται από την εισπνοή ουσιών και παραγόντων που δεν καταγράφονται σε άλλες θέσεις, δ) λοιμώδεις και παρασιτικές ασθένειες, ε) ασθένειες προκαλούμενες από φυσικούς παράγοντες.  0
Διοίκηση - Συστήματα Υγείας: Μοντέλα συστημάτων υγείας στην Ευρώπη. 1
Διοίκηση - Συστήματα Υγείας: Εισαγωγή στην οργάνωση και διοίκηση υπηρεσιών υγείας.  5
Διοίκηση - Συστήματα Υγείας:. Παρουσίαση των μοντέλων συστημάτων υγείας: Ελληνικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (ιστορική αναδρομή, νέα δεδομένα). Μοντέλα συστημάτων υγείας στην Ευρώπη. 5
Νομοθεσία στην Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας: Ανάλυση της Ελληνικής Νομοθεσία αλλά και των ευρωπαϊκών οδηγιών, που θεσπίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις και τις θεμελιώδεις αρχές στην Ασφάλεια Εργασίας, όπως η αρχή της πρόληψης και της εκτίμησης των κινδύνων, καθώς και τις ευθύνες για τους εργοδότες και τους εργαζομένους.  2
Νομοθεσία στην Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας: Παρουσίαση από ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές, που στοχεύουν στη διευκόλυνση της εφαρμογής των ευρωπαϊκών οδηγιών, καθώς και των ευρωπαϊκών προτύπων τα οποία εκδίδονται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης. 2
Νομοθεσία στην Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας: Ασκήσεις αντιμετώπισης ατυχημάτων στον εργασιακό χώρο 2
Ρύπανση Περιβάλλοντος και Εργασιακή Υγεία: Παρουσίαση των κυριότερων πηγών ρύπανσης του περιβάλλοντος και των κυριότερων ασθενειών που συνδέονται με τα επαγγέλματα υγείας 0
Ρύπανση Περιβάλλοντος και Εργασιακή Υγεία: Παρουσίαση των κυριότερων πηγών ρύπανσης του περιβάλλοντος και των κυριότερων ασθενειών που συνδέονται με τη ρύπανση. 2
Ρύπανση Περιβάλλοντος και Εργασιακή Υγεία:  Αναφορά στους κοινούς ρυπαντές στο εργασιακό περιβάλλον καθώς και των μέτρων πρόληψης και θεραπείας σε περίπτωση ατυχήματος με υπέρβαση των ορίων ή σε εκδήλωση επαγγελματικής ασθένειας 2

*Η κάθε ερώτηση θα ισοδυναμεί με 1 μονάδα (ύλη είναι οι διαφάνειες του μαθήματος)

Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος οι ερωτήσεις* που απαιτείται να απαντήσει κάθε ομάδα

κατά την εξέταση του θεωρητικού μέρους βρίσκονται παρακάτω:

Εργασία Νο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
1 3
2 5
3 3
4 0
5 6
6 5
7 5
8 5
9 5
10 3
11 5
12 5
13 3
14 5
15  -
16 6
17 5
18 0
19 5
20 3
21  -
22 8
23 5
24 0
25 0
26 5
27 0
28 3
29 0
30 6
31 5
32 3
33 3
34 6
35 5
43 0
44 3
45 0
46 0
47 0
48 3
49 5
50 3
51 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Κάθε ερώτηση στο θεωρητικό μέρος θα ισοδυναμεί με 0,5 μονάδες

Για την περίπτωση που κάποιος χρωσταει μόνο εργαστηριο κι χρειάζεται να γνωρίζει την τελική του επιδοση (μετα απο ενσωμάτωση ενδιάμεσης και τελικής εξέτασης) στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Αρχές Νευρολογικής Φ/Θ, παρακατω φαίνονται οι φοιτητές που δεν καταφεραν να ολοκληρωσουν επιτυχως το εργαστηριο.


ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ Φ/Θ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
       
  2549 2525  
  2561 2300  
  2224 1434  
  2560 2551  
  2239 2555  
  2099 2535  
  2540 1886  
  2564 2565  

Η υπευθυνη του

 

μαθήματος

   

 

Σοφια Λαμπροπούλου

 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι φοιτητές με τους κάτωθι ΑΜ έχουν εξεταστεί μη επιτυχώς στο εργαστήριο της Κινησιολογίας Κορμού και σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών του νέου προγράμματος (αναλυτικά περιγράμματα μαθημάτων), δεν δικαιούνται να εξεταστούν στο Θεωρητικό μέρος του μαθήματος.

Ομοίως δεν δικαιούνται της εξέτασης του Θεωρητικού μέρους όσοι δεν προσήλθαν στις εξετάσεις ή όσοι έχουν χάσει το Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος λόγω απουσιών.

οι φοιτητές που εντάσσονται στις πιο πάνω περιπτώσεις θα χρειαστεί να επανέλθουν στο μάθημα το επόμενο ακαδημαϊκό έτος

5904 
5909
5912
5925
5937
5971
5980
5988
6009
6026
8115
8118
8808
8813
8814
8815
8818
8823
 
 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
 
Οι φοιτητές με τους κάτωθι ΑΜ έχουν εξεταστεί μη επιτυχώς στο εργαστήριο της Κινησιολογίας Κορμού. Στο παλαιό πρόγραμμα (πρώην ΤΕΙ)  δεν υφίσταται ο περιορισμός του νέου προγράμματος σπουδών και όσοι από τους πιο κάτω φοιτητές χρωστάνε το Θεωρητικό μέρος του μαθήματος μπορούν να εξεταστούν κανονικά.
 
2149
2161
2167
2531
2545
2659
2564
2749
2770


Καταγραφή πληροφοριών & χαρακτηριστικών σχετικών με τα προβλήματα της οσφύος

Επικοινωνία

Ψαρρών 6, Μυρτιά 25100, Αίγιο
phone 26910.61150 fax26910.61250
emailΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

find us on facebook